روزنامه ملی انیس

تعریف مستهلک

مستهلک عبارت ازشخصی است که اجناس وخدمات رابرای استفاده شخصی ویا عام المنفعه خریداری میکند وآنرا برای فروش دوباره ویا استفاده درتولید ویاساخت دوباره مورد استفاده قرارنمیدهد. مستهلک میتواند یک فرد(گروپ ازافراد که درقسمت خریداری مشترکاً تصمیم میگیرند)، یک خانواده، شرکت ها  نهادهای خصوصی ودولتی باشد.

حقـوق مستـهلکین

۱- حق تعلیم: دسترسی به برنامه های آگاهی عامه وبلندبردن مهارت ها ی مستهلک بمنظورحمایت در خرید آگاهانه اجناس وخدمات معیاری وعملکردهای بعدی درقبال اجناس وخدمات خریداری شده  اداره حمایت ازمستهلکین ازهرطریق ممکن این آگاهی رابه مستهلکین میرساند.

۲- حق معلومات: دسترسی به حقایق کمیت، کیفیت، ستندردها وقیمت اجناس وخدمات است که فروشنده این معلومات را برای مستهلک درهنگام فروش با دقت کافی ارایه مینماید ودرقبال آن مسئولیت قانونی دارد.

۳- حق مصونیت: مستهلک اموال وخدمات را که بدست میاورد باید دارای کیفیت معیاری باشد، صحت وزندگی مستهلکین ازتأثیرات منفی پروسه تولید ومراحل بعدی الی استهلاک درامان باشد.

۴- حق انتخاب: دسترسی مستهلک به انواع تولیدات شامل اجناس وخدمات باقیمت های رقابتی واطمینان ازکیفیت رضایت بخش محصولات است.

۵- حق شکایت: مستهلک دربرابر اجناس وخدمات که ازآن متضررشده باشد ویاعدم رضایت ازکمیت وکیفیت غیرمعیاری وقیمت غیررقابتی اجناس وخدمات خودرا متضررپندارد ویا شاهد موجودیت محصولات غیرمعیاری که احتمال ضررآن به مستهلکین متصورباشد. میتواند به اداره حمایت ازمستهلکین شکایت درج نماید.

۶- حق جبران خساره: مستهلک دربرابر خساره وارده مالی وجسمی توسط اجناس وخدمات غیرمعیاری مطابق احکام قانون مستحق جبران خسا ره میباشد.

۷- حق حفاظت محیط زیست: حق کار وزندگی دریک محیط زیست سالم که موجب صحت ورفاه نسل حال وآینده میگردد، غرض تأمین این حق تولیدکنندگان محصولات، سایرفعالیت کنندگان ودرمجموع مستهلکین مکلف اند که ازآلودگی هوا، آب وزمین به سهم خویش جلوگیری نمایند وادارات ذیدخل درتأمین وانکشاف این حق نقش شانراباموثریت ومثمریت ایفاء نمایند.

۸- حق رضایت ازنیازمندی های اساسی: دسترسی به اجناس وخدمات اساسی زندگی مانند غذای کافی لباس، مسکن  مراقبت های صحی تعلیم  زبربناهای عام المنفعه (برق  تیلفون، سرک، کانالیزاسیون)، آب آشامیدنی صحی ومراعات اصول صحی. 

ممکن است شما دوست داشته باشید