روزنامه ملی انیس

تطبیق تعهدات دولت در عرصه معارف سطح علم ودانش را ارتقا می بخشد

آخرین روزهای سال که تا رسیدن سال جدید تعلیمی فقط کمتر از شمارش انگشتان است فرصت باقی مانده است هزاران تن از کودکان واجد شرایط مکتب درین شب و روزها با شمردن روز ها باانگشتان دست خوداولین ونخستین روزگام گذاشتن به مکتب ومدرسه وآشنایی با کودکان واطفالیکه  اصلاً با آنان آشنایی نداشته اند وحتا باچهره یکدیگر شان کاملاً باهم جدید ونا آشنا معلوم می گردد واین کودکان را به محیط و دنیای دیگری معرفی می سازد. دنیای که ذهنیت وافکار کودکان با گذشت سالها ی تحصیلی با آموزش علم ودانش وآشنایی با آموزه ها وراهکار های که انسان‎را به سوی خوش بختی وروشنی سوق می دهد واز هستی جهان ماحول وی مطلع می سازد لحظه شمار می کنند.

مردم علم دوست ودانش پرور کشور ما به فرا گیری علم ودانش علاقه وافر دارنددرحالیکه  سالیان زیادی را در زیر آتش ورگبار جنگ های تحمیلی زندگی کرده اند وفرزندان جگر گوشه شان نیز درمیان شعله های آتش ودود سلاح های مختلف النوع  تولد وکلان شده اند وپروسه آموزشی را  با عالمی ازمشکلات ناشی از جنگ ورویداد های غیر مترقبه سپری کرده اند وامروز تعدادی به سن جوانی رسیده اند با همه مشکلات دوران تعلیم وآموزش به مراکز تحصیلات عالی وپوهنتون ها شامل وتعدادی این پروسه را نیز به پایان رساندند ودر جستجوی کار ووظیفه به دوایر وموسسات دولتی سرگردان اند وهر کدام از این جوانان تحصیل یافته دوران مکتب ومدرسه در اذهان شان خطور می کند.

دورانی که خالی از مشکلات چه درمکتب وچه در بیرون از مکتب درخانه وخانواده نبوده است امروز کودکان واجد شرایط شمولیت مکاتب با علاقه مندی وشوق زیاد با یک عالم آرزوبه طرف مکتب روان می شوند خاطرات آن روزها بار دیگر درذهن جوانانی که اسناد فراغت را بدست دارند وبرای دستیابی به کار ووظیفه سر گردان اند احیامی گردد  وشرایط کنونی که دروازه های مکاتب ومدارس با امکانات وشرایط بهتری بروی شاگردان جدید الشمول باز می باشد مشکلات دسترسی به کتاب وبا موجودیت صنوف منظم  با میزوچوکی وکتاب های درسی وحتا حضور معلمان مسلکی را مشاهده می کنند نهایت خورسند می گردند وتلخی آن روز گار را که اصلا امکاناتی برای آموزش کمتر سراغ می گردید بعد از مقایسه به فراموشی می سپارند.

اینک با مروری از مشکلات آموزش دوران جنگ وشرایط کنونی نخستین روز حضور شاگردان جدید الشمول را درمکاتب که اکثرًا در اثر توجه مسولان وآمران  تا اندازه آمادگی پذیرش واستقبال شاگردان  جدید را دارند در خاطر خود مجسم می سازیم وچهره های خندان کودکان را  در صحن مکاتب از نظر می گزرانیم وخود را با شادی وسرور شاگردان جدید الشمول درعالم خیال شریک می سازیم وچگونگی پروسه آموزش وامکانات آموزشی وتحصیلی  را به بررسی می گیریم.

براساس پژوهش  های بدست آمده معارف درتمام کشور های جهان اساس وپایه علم ودانش فرهنگ توانایی ودانایی افراد جامعه را تشکیل می دهد به هر اندازه که سطح معارف وفعالیت های آموزشی درکشور گسترش پیدا کند به همان پیمانه عرصه علم ودانش ارتقا می یابد سطح آگاهی ودانایی مردم به خصوص نو جوانان وجوانان بلند می رود.

اما گفته می شود که گسترش فعالیت های آموزشی وتربیتی به تلاش وتوجه مسولان حکومت ووزارت معارف  وابستگی کامل دارد هرقدر در زمینه توجه زیاد تر صورت گیرد وجوانان ازنظر آموزش وپرورش تحت حمایت ومراقبت جدی قرار می گیرند نه تنها علوم وفنون وتکنالوژی  گسترش پیدا می کند بلکه با پرورش جوانان وآمادگی  آنان درسطح کادر های مسلکی عرصه های اقتصادی، اجتماعی وفرهنگی در سطح کشور ارتقا می یابد وسطح آگاهی مردم در مطابقت به نیاز مندی ها وتکنالوژی  عصر وسیعتر می شود ونسل جوان کشور ما به زیور علم ودانش آراسته می گردند.

 بنابرهمین مشخصات عمده بالاثر هدایت  رئیس جمهور کشور با بررسی فعالیت های آموزشی وپلان های تدریسی درمطابقت به پلان وپروگرام های که پروسه تعلم وتربیه روی آن استوار است تصامیم همه جانبه در سطح معارف اتخاذ گردید. به این معنی که پلان های همه جانبه تحت رهبری ریاست جمهوری وریاست اجرائیه کشور تا اندازه لازم ترتیب وبا همکاری نزدیک معاون دوم ریاست جمهوری جنبه عملی پیدا خواهد کرد رئیس جمهور کشور به خاطر گسترش هرچه بیشتر برنامه های آموزشی در معارف کشور از یک تعداد بست های منظور شده درسال گذشته  وراهکار های که به خاطر بهبود شرایط معیشتی استادان ومعلمان معارف وایجاد شرایط بهتر تدریسی در مکاتب وسراغ راهکار های موثردر پروسه آموزش نیز تذکار به عمل آمده است که یقیناً با تطبیق این برنامه ها نه تنها در پروسه آموزشی  وتدریس در مکاتب تغییرات رو نما می گردد بلکه در رفع نواقص وکمبودی های موجود در معارف کشور چه در عرصه ساخت وساز مکاتب  در مرگز وولایات وچه درعرصه ارتقای ظرفیت های معلمان مسلکی  واکمال مواد درسی به خصوص درولایات تدابیری اتخاذ می شود که نه تنها شاگران شامل لیسه ها بلکه برای شاگردان جدیدالشمول که تازه پابه دنیای علم ودانش گذاشته اند شرایط بهتری مساعد خواهدشد.

نوری هروی

ممکن است شما دوست داشته باشید