روزنامه ملی انیس

تدویر نشست کمیته رهبری روند گزارشدهی از تطبیق اسناد بین المللی

نشست کمیته رهبری روند گزارشدهی از تطبیق اسناد بین المللی به ریاست ادریس زمان معین سیاسی وزارت امور خارجه و با اشتراک معینان ادارات ذیربط در وزارت امور خارجه، برگزار شد. به اساس معلومات دفتر مطبوعاتی وزارت امور خارجه به آژانس باختر، در این نشست، سفارش های دور سوم مرور دوره یی جهانی افغانستان مرور شد و مورد تصویب قرار گرفت.

همچنان پیرامون راه اندازی دومین نشست گروه کاری اختصاصی حقوق بشر، حکومتداری خوب و مهاجرت آمادگی لازم اتخاذ شد.

در چارچوپ موافقتنامه همکاری ها در مورد مشارکت و توسعه که در تاریخ ۱۸ فبروری ۲۰۱۸ میان دولت افغانستان و اتحادیه اروپا به امضا رسیده بود، دومین نشست گروه کاری اختصاصی حقوق بشر، حکومتداری و مهاجرت در ادامه سه دور گفتگوهای ملی حقوق بشر که در سال های قبل برگزار شده بود، دور بعدی آن در ۹ می۲۰۱۹ برگزار می شود.

ممکن است شما دوست داشته باشید