روزنامه ملی انیس

تدویر جلسۀ کابینه به ریاست رئیس جمهور غنی

جلسۀ کابینه تحت ریاست محمد اشرف غنی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان قبل از ظهر دیروز از طریق ویدیوکنفرانس در ارگ تدویر یافت.
در این جلسه، ابتدا رئیس جمهور غنی از کارکردهای آن عده اعضای کابینه که وظایف شان منحیث عضو کابینه ختم گردیده، قدردانی نمود و برای شان آرزوی موفقیت کرد.
همچنان رئیس جمهور به معاون دوم ریاست جمهوری وظیفه سپرد تا به همکاری قاضی القضات، لوی څارنوال و وزیر دولت در امور پارلمانی؛ روی طرح همه جانبه پیرامون چگونگی تنظیم روابط قوای اجرائیه، قضائیه و مقننه تمرکز نموده و آنرا به جلسات کابینه ارائه نماید.
رئیس جمهور غنی به تمامی وزارت‌ها و ادارات دولتی و والیان ولایات وظیفه سپرد که روی شفافیت در اجراآت و جلوگیری از فساد تمرکز نموده تا آماده گی کامل برای ارائه گزارش تعهدات افغانستان در کنفرانس آینده جینوا وجود داشته باشد.
بعداً از ریاست عمومی ادارۀ امور ریاست جمهوری بخاطر تنظیم جلسات کابینه در هر هفته، سپاسگزاری شد و متعاقباً معین عرضۀ خدمات صحی وزارت صحت عامه، طرح تدریجی و مرحله وار کاهش قرنطین را به جلسه ارائه کرد که کابینه آن را مورد تصویب قرار نداد.
کابینه، وزارت صحت عامه را موظف نمود تا به همکاری نهاد‌های ذیربط؛ طرح متذکره را طی مدت سه یوم با در نظرداشت تجدید نظر روی عنوان، بازنگری مراحل و وضاحت در محتویات مراحل و هریک بخش‌های آن و سایر نظریات اصلاحی اعضای کابینه، تصحیح و همچنان پلان عمل و پلان آگاهی دهی آن را ترتیب و بعد از تائید جلسه فوق العاده کمیته اضطراری جلوگیری از شیوع ویروس کرونا؛ به جلسه بعدی ارائه نماید.
سپس رئیس عمومی ادارۀ امور ریاست جمهوری به تاسی از هدایت جلسه قبلی کابینه، چگونگی تعیین سقف غرض منظوری کمک نهادها و موسسات ملی و بین المللی جهت مبارزه با ویروس کرونا را به جلسه ارائه کرد.
کابینه سقف پیشنهادی غرض منظوری و استفاده از کمک‌های نهادهای بین المللی جهت مبارزه با ویروس کرونا را با در نظرداشت صلاحیت منظوری وزرا با تفاهم وزارت مالیه الی (۸۰) میلیون افغانی و صلاحیت منظوری کابینه بالاتر از (۸۰) میلیون افغانی تصویب و وزارت‌ها و ادارات دولتی را موظف نمود تا از چگونگی مصارف کمک‌های پولی و نحوه تحویلی کمک‌های جنسی به وزارت مالیه گزارش ارائه نماید.
متعاقباً؛ والی بامیان به نمایندگی از والیان ولایات کشور از طریق ویدیو کنفرانس (VTC) صحبت نموده؛ در مورد اقدامات ولایات در جهت مبارزه با ویروس کرونا و چالش‌های موجود در این راستا، اختصاص بودجه برای رسیدگی به حوادث طبیعی، موجودیت مشکلات در قسمت طی مراحل به موقع اسناد استملاک و عدم استخدام روسای سکتوری وزارت‌ها در بعضی ولایات، معلومات مفصل به جلسه کابینه ارائه نمود.
کابینه ضمن تشکر از والی بامیان و سایر والیان ولایات از کارکردهای شان در عرصه مبارزه با ویروس کرونا، دفتر وزیر دولت در امور رسیدگی به حوادث را موظف نمود تا غرض انتقال بودجه برای رسیدگی به حوادث، تناقض گزارش از مصرف بودجه در این عرصه از سوی ولایات و آن وزارت را طبق تذکر جلسه رفع نموده تا در انتقال بودجه به ولایات اقدام صورت گیرد.
همچنان کابینه، والیان ولایات را موظف نمود تا گزارش همه جانبه اسناد استملاکی در ولایات مربوط را که وجوه آن پرداخت نگردیده ترتیب و غرض اتخاذ تصمیم لازم در جلسه کمیته عدلی و قضایی؛ به وزارت شهر سازی و اراضی ارسال نمایند.
به همین ترتیب به کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی وظیفه سپرد تا غرض رفع مشکل ولایات در قسمت استخدام آن عده روسای ولایتی که تا اکنون استخدام نگردیده اند اقدام عاجل نماید.
کابینه، کمیته اضطراری جلوگیری از شیوع ویروس کرونا را موظف نمود تا غرض استفاده موثر از کمک‌ها خارجی در جهت مبارزه با ویروس کرونا، اولویت‌ها و نیازهای ولایات را طی هر دو هفته از آنها مطالبه و به وزارت امور خارجه ارائه نماید، همچنان به وزارت صحت عامه وظیفه سپرد تا میکانیزم واضح را غرض توزیع کمک‌ها در ولایات با در نظر داشت نیازمندی‌ها و سطح خطر ولایات ترتیب و به جلسه رهبری حکومت ارائه کند.
در اخیر جلسه، سرپرست وزارت شهرسازی و اراضی تقاضای انتقال حق استفادۀ ۱۵مورد زمین‌های دولتی در ولایات مختلف را جهت ایجاد تاسیسات دولتی مشمول اعمار مساجد در ولایات میدان وردک، ارزگان، خوست و کندز، احداث پارک‌های صنعتی و لوژستیکی در ولایات ننگرهار و نیمروز، اعمار تعمیر و کمپلکس اداری ارگانهای دولتی در ولایات بغلان، فراه، بامیان، پروان، کنر، کندز و کابل را به جلسه ارائه نمود که مورد تصویب قرار گرفت.

ممکن است شما دوست داشته باشید