روزنامه ملی انیس

تدویر جلسه کمیته قوانین کابینه

جلسه کمیته قوانین کابینه قبل از ظهر سه‎شنبه به ریاست استاد سرور دانش معاون دوم رئیس جمهور و رئیس این کمیته در قصر صدارت عظمی‎ برگزار شد.
طرح قانون پولیس، طرح قانون امنیت سایبری و طرح مقرره تنظیم وظایف اداره انرژی هسته‌ای در این جلسه مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
نخست، طرح قانون پولیس از جانب وزیر عدلیه در جلسه ارائه شد. این طرح قانون به منظور تأمین بهتر امن و نظم عامه، تنظیم امور مربوط به وظایف پولیس و تحکیم حاکمیت قانون در چهل و چهار ماده تنظیم شده است.
این طرح قانون در مواردی چون؛ تعریف و اصطلاحات، وظایف و صلاحیت‌های پولیس، ساحه فعالیت پولیس، اقدامات پولیس، گرفتاری و تحت نظارت قراردادن مظنونین، تفتیش اشیا و مسکن، طرز برخورد پولیس و دیگر موارد لازم، با جزئیات و تفصیل مورد بحث قرار گرفت و سرانجام این طرح قانون مورد تایید کمیته قوانین قرار گرفت.
در جلسه به وزارت عدلیه و وزارت امور داخله هدایت داده شد که نظرات اصلاحی مطرح شده در جلسه را در متن این طرح قانون تنظیم کنند و طبق مقررات طی مراحل شود.
در این جلسه همچنین طرح قانون امنیت سایبری مورد بحث قرار گرفت. این طرح قانون با همکاری وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی و وزارت عدلیه در پنج فصل و بیست و یک ماده تهیه و تنظیم شده است.
وزیر مخابرات و تکنالوژی معلوماتی در گزارش خود ابراز داشت که این طرح به منظور فراهم نمودن زمینه مصئونیت سایبری، جلوگیری از نفوذ و مداخله غیر مجاز در سیستم معلومات الکترونیکی، حفظ حریم خصوصی افراد، فراهم نمودن زمینه همکاری با سایر دول در عرصه امنیت سایبری، تنظیم شده است.
اعضای جلسه این طرح قانون را علاوه بر موارد شکلی و عمومی‎ در بخش‌های چون مراجع رسیدگی به جرایم سایبری، حفظ و ارائه معلومات الکترونیکی، ساحه تطبیق و مرجع تطبیق این قانون، بحث و بررسی کردند.
پس از ارائه نظرات و دیدگاه‌های اصلاحی اعضای جلسه، این طرح مورد تایید قرار گرفت و هدایت داده شد که پس از تنظیم دیدگاه‌های اعضای جلسه در متن این طرح، وزارت عدلیه آن را طی مراحل کند.
در جلسه کمیته قوانین، مقرره تنظیم وظایف اداره انرژی هسته‌ای نیز بررسی شد. این طرح به هدف تأمین هماهنگی و همکاری با نهادهای ملی و بین‎المللی در راستای فعالیت انرژی هسته‌ای و نیز مدیریت سالم این اداره در بیست و دو ماده تنظیم شده است. این مقرره نیز پس از بحث و بررسی لازم در جلسه کمیته قوانین، مورد تایید قرار گرفت.

ممکن است شما دوست داشته باشید