روزنامه ملی انیس

تدویر جلسه برگزاری جشن باستانی نوروز

جلسه کاری تجلیل از جشن باستانی نوروزسال ۱۳۹۸دیروز درمعینیت فرهنگی وزارت اطلاعات وفرهنگ به ریاست پوهاند محمد رسول باوری معین آن وزارت برگزارشد.

به گزارش آژانس باختر ، پوهاند باوری برتجلیل هرچه مجلل تر جشن باستانی نوروز سال ۱۳۹۸ تأکید کرد و از روسای اشتراک کننده خواست تا دریک همآهنگی بهتر، برنامه های ویژه نوروز را آماده سازند.

رؤسای اشتراک کننده برنامه های مورد نظر شانرا با پوهاند باوری شریک ساختند و در اجرای آن خواهان هدایت شدند.

اشتراک کننده ها به منظور تجلیل هرچه شاندار جشن عنعنوی نوروز که مصادف با یکصدمین سالروز استرداد استقلال کشور نیز میباشد نظریات و پیشنهادهای شان را ارائه کردند.

ممکن است شما دوست داشته باشید