روزنامه ملی انیس

تدویرکارگاه آگاهی دهی قانون منع خشونت برگزار شد 

آمریت جندر وزارت اطلاعات وفرهنگ امروز کارگاه آگاهی دهی از قانون منع خشونت علیه زنان را برگزارکرد .

به گزارش آژانس باختر ،شاملان این کارگاه قانون منع خشونت علیه زنان را با جزییات مورد بحث قرار میدهند محبوبه سعادت آمر جندر وزارت اطلاعات وفرهنگ در این کار گاه که در ریاست نگارستان ملی دایر شد پیرامون منع خشونت علیه زنان واهمیت آن در حیات نصف جامعه به تفصیل صحبت کرد وگفت، هدف تدویر کارگاه آموزشی آگاهی زنان ودختران از قانون منع خشونت علیه زنان  را تشکیل میدهد .

وی افزود که آمریت جندر وزارت اطلاعات وفرهنگ درکارزار  سالجاری با حمایت هیئت رهبری وزارت اطلاعات وفرهنگ توانسته برنامه های متعدد را راه اندازی نمایند.

احمد ضیا انوری رئیس منابع بشری وزارت اطلاعات وفرهنگ نیز در رابطه به انواع خشونت وعوامل آن صحبت کرده گفت ایجاد فضای سالم وبدور از خشونت در محیط کاری یکی از مسئولیت های ریاست منابع بشری میباشد او از همه خواست که در تمام امور کرامت انسانی را مطمح نظر داشته باشند .

قانون منع خشونت علیه زنان دارای چهار فصل وچهل وچهار ماده است که از طرف رئیس جمهور توشیح ودر جریده رسمی نشر شده است 

ممکن است شما دوست داشته باشید