روزنامه ملی انیس

تدویردومین جلسه چگونگی ترمیم و حفاظت مینار پنجم شهر هرات

در نشست که تحت ریاست محمد طاهر زهیر، سرپرست وزارت اطلاعات و فرهنگ با حضور مسئولین بخش فرهنگی سازمان یونسکو، رئیس آبدات تاریخی و باستان شناسی وزارت اطلاعات و فرهنگ برگزار شد بر چگونگی ترمیم و حفاظت از مینار پنجم شهر هرات بحث همه جانبه صورت گرفت.
در این نشست متخصصین نظریات و تجارب تخصصی شان را در مورد حفاظت، مستحکم سازی و ترمیم مینار پنجم هرات بیان داشتند.
در اخیر محمد طاهر زهیر سرپرست و نامزد وزیر وزارت اطلاعات و فرهنگ افزود: مینار پنجم در وضعیت وخیم قرار دارد و فرصت اندک داریم و از همکاران بین المللی تقاضا مندیم که از وقوع حادثه ناگوار جلوگیری صورت گیرد او همچنان بر هماهنگی برای آغاز ‌کار عملی در ساحه از طریق ریاست باستان شناسی با متخصصین تاکید نمود و از نهاد های که در راستای تطبیق طرح برای حفاظت از مینار ها وزارت اطلاعات و فرهنگ را حمایت می کند ابراز امتنان نمود.

ممکن است شما دوست داشته باشید