روزنامه ملی انیس

تداوی سیست  های هیداتید کبد

سیست های هداتید عبارت از سیست های است که عامل سببی آن معمولا یک نوع پرازیت بنام ایکنوکوکس بوده و عامل مرض از طریق خوردن اب و غذا ملوث و یا تماس با حیوانات مصاب به مرض انتقال مینماید.

ایکنوکوکس  ها میتوانند اکثریت ارگان های عضویت را مصابه ساخته و باعث تشکل سیست شوند نزد اشخاص مصاب مسرض اکثرا اعراض چون درد بطن ،کاهش وزن بدن و بعضا یرقان موجود میباشد.

تداوی غیر جراجی مرض هیداتید کبد شامل استفاده ادویه جات چون  Albendazol      و Mebendazol   بوده که مستقیما بالای جدار سیست های هداتید تاثیر نموده میتواند حتی برای سیست های کوچک و بدون عرض استفاده شود.

اما تداوی اساسی سیست های هیداتید کبد بنابر خطر مداخله انتانات ثانوی اکثرا جرای بوده که عبارت از برداشتن کیست های توسط عملیه جراحی باز نمودن جدار بطن(Open Surgery  )  و یا بصورت بسته  Laparoscopic  (Surgery ) و تطبیق مایع Sclolicidal  میباشد. در صورت که برداشتن سیست بصورت مکمل امکان پذیر نباشد یک قسمت از کبد نیز با سیست هدیاتید برداشته میشود  Liver resection  و قابل ذکر است که در اجرا تمام پروسیجر ها از پاره شدن و منتشر شدن محتوی سیست بداخل جوف پریتوان اجتناب شود زیرا در این صورت مریض مصاب شاک انافلاکتیک و ایجاد سیست های متعدد در داخل جوب بطن میشود.

تهیه کنند:  دکتور احمد شهیر وقا

ممکن است شما دوست داشته باشید