روزنامه ملی انیس

تحقیق پیرامون آزار و اذیت و شهادت مسافرین افغان در امتداد سرحد با ایران ادامه دارد

تحقیقات وزارت امور خارجه پیرامون گزارش‌های آزار و اذیت و به شهادت رسیدن مسافرین افغان در امتداد سرحد با ایران ادامه دارد
تحقیقات وزارت امورخارجه در رابطه به گزارش‌های نشر شده که حاکی از رفتار نادرست با مسافران افغان در امتداد سرحد افغانستان و ایران و شهادت شماری از آنان استند، ادامه دارد. یک سلسله پیشرفت‌ها نیز در این تحقیقات صورت گرفته است.
وزارت امورخارجه افغانستان با جمهوری اسلامی‌ایران درتماس است و از آنان خواسته است تا ایشان نیز در مورد ادعاهای که صورت گرفته اند از جانب خود تحقیقاتی را آغاز نمایند و نتایج آن را با حکومت افغانستان شریک سازند تا کمکی برای تصمیم گیری در این مورد شود.
اداره محلی هرات به رهبری اداره مستقل ارگان‌های محل با خانواده‌های قربانیان در تماس است و تدابیر کمک‌های مورد نیاز با ایشان گرفته شده است.
اداره مستقل ارگان‌های محل معلوماتش را وقتاً فوقتاً با وزارت امور خارجه شریک میسازد. وزارت امورخارجه افغانستان هرگونه معلومات در باره چگونگی پیشرفت در این مورد را با مردم شریک خواهد ساخت.

ممکن است شما دوست داشته باشید