روزنامه ملی انیس

تحرک امید بخشی در حیطه مسئولیت ها و حوزه کاری وزارت اطلاعات و فرهنگ به وجود آمده

محمد طاهر زهیر سرپرست و نامزد وزیر وزارت اطلاعات و فرهنگ قبل از ظهر دیروز با استاد سرور دانش معاون دوم رئیس جمهور دیدار و گفتگو کرد.
در این دیدار محمد طاهرزهیر از اولویت های وزارت اطلاعات و فرهنگ در عرصه های مختلف به خصوص در امور فرهنگی، حفظ و مراقبت آثار باستانی، امور مطبوعاتی و رسانه یی، ترویج و گسترش برنامه های سازنده فرهنگی گزارش داد.
همچنین استاد دانش معاون رئیس جمهور در این دیدار، از فعالیت وکار کرد های وزارت اطلاعات و فرهنگ در حوزه های مسئولیت این وزارت ابراز خرسندی کرد؛ اما برتلاش و سعی بیشتر زهیر و هیأت رهبری وزارت اطلاعات و فرهنگ در بخش های یاد شده تأکید ورزید.
به گفته معاون رئیس جمهور، اخیرا تحرک امید بخشی در حیطه مسئولیت ها و حوزه کاری وزارت اطلاعات و فرهنگ به وجود آمده و این امیدواری خلق شده است که با توجه بیشتر رهبری وزارت اطلاعات و فرهنگ، امور فرهنگی در سطح ملی هرچه بیشتر سامان مند گردد.

ممکن است شما دوست داشته باشید