روزنامه ملی انیس

تایید قرارداد قرضه درازمدت ایتالیا به افغانستان

درجلسه دیروز مشرانوجرگه به ریاست فضلهادی مسلمیار رئیس  مجلس، علاوه ازتایید یک قرارداد قرضه، روی مسایل جاری کشورنظریاتی اریه شد.

به اساس معلومات دفترمطبوعاتی مشرانوجرگه به آژانس باختر قرارداد میان دولت جمهوری ایتالیا ودولت جمهوری اسلامی افغانستان به خاطراعطای قرضه درازمدت به منظورساختمان فاز دوم قطعه چهارم پروژه خط آهن خواف- هرات که درکمیسیونهای مشرانوجرگه مورد مطالعه قرارگرفته بود توسط رئیس واعضای کمیسیون امور بینالمللی ارائه ومورد تایید قرارگرفت.

درمباحث آزاد جلسه،  رئیس  وسایراعضا درمورد شیوع ویروس کرونا درکشور وتدابیروقایوی آن دیدگاههای شانرا ارائه کردند و گفتند باید تلاشهای بیشتربه خاطرمبارزه با این ویروس درسراسرکشور به ویژه سرحدات غربی صورت گیرد ودرادارات دولتی تدابیر پیش گیرانه در راستای جلوگیری از شیوع ویروس کرونا اتخاذ شود و شهروندان کشورنیزمطابق راهکردهای وزارت صحت عامه وکارکنان صحی عمل کنند.

سناتوران حین اشاره درمورد ویروس کرونا گفتند مرزهای کشوربه خاطرصادرات وواردات کاملاً بازمیباشد، ولی یکتعداد فروشندگان، مواد غذایی ولوازم بهداشتی را به قیمت گران بالای مردم میفروشند که باید ارگانهای مسئول جلو چنین استفاده جوییها را بگیرند.

درجلسه وضع موجود سیاسی کشور درآستانه مذاکرات صلح،  نامطمین عنوان گردید و تاکید به عمل آمد که حالت پیش آمده درکشور به  روند صلح صدمه خواهند زد وباید رؤسا وهیئت اداری مجلسین شورای ملی به خاطربیرون رفت ازاین وضعیت میانجیگری کنند.

درختممباحث آزاد رئیس  مشرانوجرگه گفت روند انتخابات پایان یافته وکمیسیون مستقل انتخابات یک تیم را برنده اعلان کرد که ازسوی  جامعه بین المللی نیزمورد تایید قرارگرفت واکنون ایجاب می کند تا این تعامل نهادینه شود وبرای بقای جمهوریت و پایداری نظام با حس همدیگرپذیری تلاش واقعی صورت گیرد.

فضلهادی مسلم یار در ادامه تأکید کرد که باید از خواستها ومنفعتهای شخصی صرف نظر شود و جوانب برای ساخت حکومت فراگیراقدام کنند تا تمامی مردم افغانستان حضورخویش را درآن مشاهده کنند ونیز وحدت  وتمامیت ارضی کشور حفظ شود  ودر صورت نیاز مجلس سنا نیز با رهبری حکومت وسیاسیون درتماس خواهد شد.

رئیس  مجلس سنا با اشاره به روند صلح خاطرنشان ساخت باید دراین روند مردم عام و سیاسیون دخیل بمانند وازموقف وصدای واحد پیش بروند تا به خواست واقعی مردم که همانا تأمین صلح دایمی وسراسری است لبیک گفته شود.

دراخیر ازپخش صداهای منسوب به مهاجرین افغان مقیم ایران که گفته میشود از سوی منسوبین امنیتی آن کشور مورد شکنجهقرارمیگیرند، ابرازتأسف جدی کرده از وزارت امورخارجه کشورخواست تا صحت وسقم آنرا بررسی کند واگردیده شود که حقیقت دارد نباید حکومت افغانستان درقبال اتباع اش خاموشی اختیارکند و به کمیسیون اموربین المللی وظیفه سپرد تا درهمکاری مسوولان مربوط موضوع را به طوری جدی پیگیری کند.

ممکن است شما دوست داشته باشید