روزنامه ملی انیس

تأیید قانون ثبت دارایی مقام های عالی رتبه دولتی از سوی مشرانو جرگه

درجلسه دیروز مشرانوجرگه به ریاست فضل‌هادی مسلم‌یار، دلایل ریاست جمهوری درمورد رد قانون اشاعه وثبت دارایی‌های مقامات وکارکنان دولتی مورد تصویب قرارگرفت.

به اساس معلومات دفترمطبوعاتی مشرانوجرگه به آژانس باختر، دلایل ریاست جمهوری مبنی بر رد قانون اشاعه وثبت دارایی‌های مقامات وکارکنان دولتی که درکمیسیون‌های مجلس مورد مطالعه قرارگرفته بود؛ توسط رئیس وسایراعضای کمیسیون امورتقنینی، عدلی وقضایی مشرانوجرگه ارائه ومورد تصویب قرارگرفت.

درمباحث آزاد رئیس جلسه وسناتوران، عملیات نیروهای ضربتی درولسوالی زرمت ولایت پکتیا را که جان چند عضو یک خانواده را گرفت با شدیدترین الفاظ نکوهش نموده، گفتند اشخاص که دراین عملیات شهید شده اند همه افراد ملکی به شمول محصلان ویک عضوکمیته ولایتی شورای صلح آن ولایت می‌باشد وافزودند که این عمل خشم مردم را برانگیخته، باید ازتکرارهمچوعملیات جلوگیری به عمل آید همچنان درجلسه باردیگربه روند گفتگوی صلح درکشور تاکید گردیده، گفته شد صلح یک نیازمبرم واساسی می‌باشد، ولی هرگزبه تضرع به دست نخواهد آمد وباید برای برقراری صلح اجماع ملی، منطقه‌یی و جهانی به وجود آید و افزودند حالانکه طالبان حاضربه گفتگوهای صلح درکنفرانس جده با نمایندگان حکومت نیستند؛ باید نمایندگان حکومت  درکنفرانس منعقده عربستان سعودی شرکت ننمایند وحکومت ازموقف قوی با حفظ دست آوردهای موجود، با مخالفان مذاکرات صلح را به پیش برند .

هکذا شماری ازسناتوران گفتند هدف سفرهای متعدد وزیرامورخارجه پاکستان به کشورهای منطقه، سبوتاژ پروسه صلح ولابی‌گری برای مشروعیت گروه طالبان می‌باشد که باید ایالات متحده امریکا وسایرکشورهای حامی افغانستان، پاکستان را تحت فشارهای سیاسی واقتصادی قراردهند، تا حکومت آن‌کشور طالبان را به میزمذاکره بکشاند.

درجلسه سناتوران اعتراض برخی ازحقوقدانان را درپیوند به دوام‌کار شورای ملی به ویژه مشرانوجرگه غیرمؤجه دانسته، تاکید نمودند این مجلس همواره مطابق قانون عمل کرده وبه آن پابند می‌باشد.

ممکن است شما دوست داشته باشید