روزنامه ملی انیس
ریاست روزنامه های دولتی افغانستان

تأکید وزیر دفاع ایتالیا برادامه همکاری های نظامی کشورش به افغانستان

همزمان با معرفی قوماندان جدید حمایت قاطع درزون غرب وزیردفاع کشور ایتالیا درسفرش به ولایت هرات بر تداوم همکاری هایش بادولت ومردم افغانستان تأکید کرد.

مراسم تحویلدهی وظایف قوماندانی تعلیمی، مشورتی و کمکی در زون غرب از بریدجنرال فرانچسکو برونو به برید جنرال سلواتوره انیل یاتو روزیکشنبه در کمپ اریناباحضور وزیر دفاع و لوی درستیز کشور ایتالیا و همچنان محی الدین نوری معاون وسرپرست هرات وشماری ازمسئولان دولتی برگزارشد.

سرپرست ولایت هرات با قدردانی از سفر وزیر دفاع ایتالیا به هرات از کمک‌های این کشور برای افغانستان در عرصه‌های مختلف به ویژه برای قوای مسلح کشورابرازقدردانی کرد.

این درحالیست که خانم الیزابتا ترنتا وزیر دفاع ایتالیا بعدازین مراسم راهی کابل شد وبارئیس جمهور ورئیس اجرائیه کشور نیزدیدارکرد وازعلاقه مندی کشورش بهخاطرسهیم شدن بیشتر در امورانکشافی  اقتصادی افغانستان به ویژه ولایت هرات  اطمینان داد.

ممکن است شما دوست داشته باشید