روزنامه ملی انیس

تأکید محمدطاهرزهیر بربازسازی هرچه زود تر بالاحصارکابل

محمدطاهرزهیرنامزد وزیرو سرپرست وزارت اطلاعات وفرهنگ روزپنجشنبه دردیداربا رئیس بنیاد فرهنگی آغاخان، دررابطه به بازسازی بالاحصارکابل، صحبت کرد .
به گزارش آژآنس باختر؛ دراین دیدار، دررابطه به بازسازی و ترمیم بالاحصارکابل بحث صورت گرفت و تأکید شد که به این منظور، درآینده نزدیک تفاهمنامۀ همکاری میان وزارت اطلاعات وفرهنگ و بنیاد فرهنگی آغاخان به امضا برسد.
سرپرست وزارت اطلاعات وفرهنگ با تأکید بربازسازی هرچه زود تر بالاحصارکابل، گفت که این بناه تاریخی، ۱۸۰۰ سال قدمت دارد و برای تاریخ و فرهنگ افغانستان بسیارمهم است .
وی افزود که بالاحصارکابل مرکزسلطنت بابرشاه و شاهان افغانستان تا قبل ازسال ۱۸۹۰ بود و به عنوان مرکز سلطنت استفاده می شد.
همچنان دراین دیدار، اجمل میوندی رئیس بنیاد فرهنگی آغاخان دررابطه به برنامه های آن نهاد درراستای ترمیم و مرمت اماکن و آبده های تاریخی، معلومات داد و خاطرنشان کرد که کارپروژۀ بازسازی بالاحصارکابل، تا نزدیک به ۱۰ سال را دربرخواهند گرفت.
وی ابراز آمادگی کرد که درآیندۀ نزدیک دراین زمینه، بنیاد فرهنگی آغاخان با وزارت اطلاعات وفرهنگ تفاهم نامۀ همکاری، امضا خواهد کرد .

ممکن است شما دوست داشته باشید