روزنامه ملی انیس

تأکید حسینه صافی برحفظ نام جاده های تاریخی کشور

به ریاست حسینه صافی سرپرست وزارت اطلاعات وفرهنگ اخیراً جلسه فوق العاده کمیسیون نامگذاری جاده ها ، برگزارشد.

دراین جلسه سرپرست وزارت اطلاعات وفرهنگ تاکید کرد که تاریخ ما هویت و اعتماد ما است و باید درروند نامگذاری جاده ها، نام جاده های تاریخی حفظ شود و درراستای نامگذاری جاده ها و چهار راه های جدید به پیشنهاد نهاد های مختلف که به کمیسیون رسیده است، تصامیم لازم و مناسب اتخاذ شود.

اعضای کمیسیون، دررابطه به هرمورد مطابق به صلاحیت های کمیسیون ، فیصله های لازم کردند.

ممکن است شما دوست داشته باشید