روزنامه ملی انیس

تأمین امنیت نهادهای تولیدی و اقتصادی، ضمانتی برای گسترش سرمایه گذاری در کشور

آنچه که در شرایط کنونی عامل و مایه نگرانی و سبب ایجاد مشکل برای سرمایه گذاران و کمرنگ شدن اعتماد سرمایه گذاران نسبت به شغل تجارت و گسترش سرمایه گذاری در کشور گردیده است. موضوع تأمین امنیت و حفظ سلامت جانی تاجران ملی و سرمایه گذاران و شرایط فعالیت های کاری برای نهادهای تجارتی، تولیدی و نهادهای اقتصادی اعم از داخلی و خارجی گفته می شود. عدم تأمین امنیت در چند سال اخیر در بعضی از ولایات کشور و گسترش رو به افزایش فعالیت های اختطاف چیان، اخاذی های دوامدار در مسیر شاهراه های مواصلاتی اعم از ولایات و بنادر تجارتی، هدف قرار گرفتن افراد سرشناس عرصه های اقتصادی و سرمایه داران به خصوص در ولایاتی که در عرصه های تجارتی فعالیت های زیادتری تجارتی جریان دارد، از طریق مافیای قاچاق انسان و تروریستان حرفوی به عنوان عامل عمده یی کندی و رکود عرصه های اقتصادی گفته می شود، به خصوص فابریکه ها و کارگاه های تولیدی وانمود گردیده است.

به طور مثال: چند سال قبل در شهرک تجارتی و صنعتی هرات به تعداد ۷۵۰ فابریکه صنعتی که اکثراً فعال بودند و تولیدات داشتند مصروف کار بودند و از نگاه رسمیت ثبت و راجستر وزارت تجارت و صنایع و اتاق های تجارتی گردیده بودند و هنگام فعالیت تولیدات خوبی و مؤثری در بهبود زندگی اجتماعی مردم ولایات غرب و حتا مرکز داشتند ولی متأسفانه که در همین سال های نزدیک یک تعداد اندکی از این فابریکه ها فعالیت و تولید دارند که بر اساس بررسی ها علت عمده و اساسی و رکود و غیر فعال بودن فابریکه های تولیدی شهرک صنعتی هرات، عدم امنیت و موجودیت دمپنگ یا تورید اجناس و مواد پخته مماثل تولیدات فابریکه های صنعتی شهرک صنعتی هرات از طریق بنادر تجارتی اسلام قلعه، تورغندی و نیمروز در شهر هرات وانمود می گردد، اگر درست به خاطر داشته باشیم در همین چند سال گذشته، در ولایات مرزی از جمله شهر تجارتی هرات، ننگرهار، کندز، و مزار شریف، شرایط فعالیت های کاری برای دست اندرکاران، شرکت ها و فابریکه های تولید نسبت گسترش نا امنی ها و فعالیت های رو به افزایش تروریستان به خاطر اختطاف تاجران وسرمایه گذاران تنگ گردید، حتا تعدادی از تاجران ملی و سرمایه گذاران سرشناس مورد حملات اختطاف چیان قرار گرفتند و یک تعداد فابریکه ها به خصوص فابریکه هایی که مواد غذایی تولید می کردند، در اثر تورید غیر قانونی مواد
بی کیفیت از طریق راه های غیر قانونی و قاچاق وارد شهر هرات شدند، و یک تعداد مواد پخته بی کیفیت نیز به خاطر ورشکست شدن فابریکه های تولیدی شرکت صنعتی هرات، به زیر قیمت تولید در بازار های شهر هرات وسایر شهرهای حوزه غرب عرضه گردید و این گونه تورید سبب شد که مواد تولیدی فابریکه های شهرک صنعتی دچار کساد بازار شوند و آهسته آهسته ورشکست
کردند.

این در حالیست که تاجران ملی و فابریکه داران این موضوع را به وزارت تجارت و صنایع مسئولان گمرک ها و وزارت تجارت داد خواهی کردند و مشکل خود را مطرح ساختند. که فابریکه تولیدی کیک و کلچه محمد ظاهر گرگ که یک فابریکه نهایت با تولیدات پرکیفیت و مورد رضایت مردم هرات از نگاه قیمت و کیفیت تولیدی بود، بالاثر دمپنگ و تورید جنس مماثل ورشکست شد، مالک این فابریکه به خاطر کمک به خانواده های شهدا ۱۵۰ تن از خانم های خانواده های شهدا را به کار تولیدی گماشته بود، که این کارگر زنان از طرف صبح با موتر عمله به فابریکه می آمدند و در ختم کار به خانه شان انتقال می یافتند و معاش هنگفتی نیز دریافت می کردند.

در همین راستا فابریکه رنگ آریا که مواد خام رنگ سازی این شرکت از امریکا و کشور های اروپایی به کشور انتقال می یافت، اما بالاثر تورید رنگ های بی کیفیت از کشور ایران، فعالیت این فابریکه به رکود مواجه گردید. که این تذکار یک مثال کوچکی بود که عوامل رکود ورشکست شدن فابریکه ها را در کنار مسایل بدامنی های روبه افزایش مساعد ساخت و تمام سرمایه و مواد خام این فابریکه  ها ضایع گردید.

بنابر همین تجارب و عوامل تأثیر گذارد در پروسه گسترش سرمایه گذاری ها و فعالیت های تولیدی فابریکه های صنعتی، روی همین مسایل سرمایه های ملی کشور و تاجران ملی باید در شرایطی قرار داشته باشند که امنیت آنان تأمین و شرایط فعالیت های تولیدی برای آنها مساعد باشد، زیرا یکی از جمله مسایلی که می تواند در رشد و گسترش سرمایه گذاری و ارتقای سطح تولیدات صنعتی اثر گذار باشد، موضوع تأمین امنیت و حمایت دوامدار از سرمایه گذاران و جلوگیری از تورید جنس مماثل از کشور خارج کشور
می باشد.

هرگاه مسئولان عرصه های اقتصادی و وزارت های اقتصاد و تجارت در تأمین امنیت سرمایه گذاران و شرایط فعالیت های فابریکه ها توجه زیادتر مبذول نمایند و اعتماد سرمایه گذاران را نسبت به امنیت جان و مال شان کسب نمایند، بدون شک و تردید سرمایگذاری که زمینه ساز رشد و توسعه اقتصاد کشور گفته می شود ارتقا یافته، زمینه کار و توسعه تولیدات صنعتی نیز افزایش می یابد و صفوف بیکاران کوتاه می گردد و زندگی تعدادی از مردم نیز بهبود حاصل می کند.

نوری

ممکن است شما دوست داشته باشید