روزنامه ملی انیس

تأخیر در روند اعلام نتایج ابتدایی پذیرفتنی نیست

انتخابات به عنوان یک روند سیاسی در تحولات افغانستان سابقه دیرینه ندارد، فقط چند سالی از عمر انتخابات و این فرایند در کشور می گذرد، نفس مردم سالاری در اکثر رژیم های سیاسی و تأثیرگذاری آن بر انتخابات، در این است که مردم با مشارکت و اجرای رفتار سیاسی در روند دموکراتیک مثل انتخابات، می توانند در قدرت تغییر ایجاد کنند که این تعریف مجزا از انتخابات افغانستان نیست و مردم این کشور نیز بدون هراس از وضعیت ناگوار امنیتی برای چهارمین بار در ۶ میزان به پای صندوق های رأی دهی رفتند و رأی خود را منحیث یک شهروند به نفع نظام جمهوریت استعمال کردند، اما اکنون با گذشت یک ونیم ماه انتظار اند که از دل این انتخابات چه بیرون می شود.

هرچند تقویم اعلام نتایج ابتدایی انتخابات ریاست جمهوری به تعویق افتاد، اما با آنهم مردم افغانستان امید خود را از دست نداده منتظر اند که کمیسیون مستقل انتخابات این بار مؤفق خواهد شد تا در تاریخ تعیین شده یعنی ۲۳ عقرب نتایج ابتدایی انتخابات ریاست جمهوری را اعلام کند، اگر این کمیسیون بار دیگر تقویم جدیدی را وضع کند، طبعاً تأخیر بیش از حد این روند، برای مردم افغانستان پذیرفتنی نیست.

از این رو مردم افغانستان که در همچو شرایط ناگوار به پای صندوق های رأی دهی رفتند، امروز باید بدانند که نتایج ابتدایی انتخابات از چه قرار است، کار کمیسیون مستقل انتخابات نیز به چه اندازه نقض و ایراد داشته.

هرچند گزارش ها حاکی از آن است که شرکت آلمانی درملوک تصفیه معلومات رأی دهندگان را به تازگی در اختیار کمیسیون مستقل انتخابات قرار داده است و از میان یک میلیون و نهصدو بیست و نه هزارو سی و سه رأی، هشتادوشش هزارو دوصدو شصت و شش آن به دلیل فنی از جمله تکرار عکس و شصت باطل شده است، اما با این حال ابهام در مورد یکصدو سی وهفت هزار رأیی که این شرکت قرنطین کرده بودهنوز روشن نشده است و این مسئله سبب یک سلسله نگرانی ها شده است.

به هر صورت کمیسیون مستقل انتخابات باید کار خود را با سرعت و استقلالیت انجام دهد و به تاریخ تعیین شده یعنی ۲۳ عقرب نتایج ابتدایی را اعلام کند اگر بار دیگر تقویم کمیسیون مستقل انتخابات پیرامون اعلام نتایج ابتدایی به تأخیر افتد این را بداند که به اعتبار کمیسیون لطمه وارد خواهد شد.

بنابراین اگر این کمیسیون از سوی نهادهای خارجی و یا دسته های انتخاباتی زیر فشار قرار داشته باشد، باید این مسأله را نیز از طریق رسانه ها با مردم افغانستان شریک سازد تا اینکه ملامت و سلامت معلوم گردد.

ممکن است شما دوست داشته باشید