روزنامه ملی انیس

به گرامیداشت از روز هنر و ارزش دادن به هنرمندان؛ حمایت از هنرمندان ارج گذاردن به هنر است

درست زمانی از روز هنر در کشور ما گرامیداشت به عمل می آید که اخیراً شورای عالی هنر پس از یک وقفه طولانی دوباره فعالیت هنری اش را طی محفل افتتاحیه توسط حسینه صافی سرپرست وزارت اطلاعات و فرهنگ از سرگرفت، سرپرست وزارت اطلاعات و فرهنگ آغاز فعالیت دوباره شورای عالی هنر را در راستای رشد و گسترش هنر گام مهمی در غنامندی هنر دانسته حمایت و پشتیبانی وزارت اطلاعات و فرهنگ را از شورای عالی هنر ابراز نمود و از مسئولان این شورا تقاضا نمود که این شورا باید از لحاظ مادی و معنوی به خود کفایی گام بگذارد در فراهم نمودن زمینه های آموزشی برای پسران و دختران جوان نیز تلاشهای رابکار گیرد. چراکه از طریق هنر می توان تصویر واقعی کشور را به جهانیان نشان داد و هنرمندان می توانند توسط هنر خود مشکلات جامعه به خصوص کشور خود را انعکاس دهند و پیام های صلح و آشتی را به نمایش بگذارند.

بنابر این تأکید و حمایت سرپرست وزارت اطلاعا ت وفرهنگ نباید فرهنگیان و هنرمندان با استعداد و چیره دست کشور ما به فراموشی سپرده شوند. اکنون که شورای عالی هنر بار دیگر فعالیت های هنری اش را آغاز و برای سازماندهی فعالیت های هنر آمادگی می گیرد لازم است تا برای هنرمندان و دست اندرکاران هنر های هفتگانه توجه زیادتر صورت گیرد و با مساعد ساختن زمینه های هنری در هر بخش که فعالیت دارند شرایط کاری و انجام فعالیت های هنری برای شان مساعد ساخته شود. چرا که همیشه گفته می شود که حمایت از هنرمندان وفرهنگیان کشور، ارج نهادن به هنر و فرهنگ است.

بنابر عقیده و برداشت تحلیل گران و پژوهشگران عرصه های هنری و فرهنگی و تجاربی که در این زمینه وجود دارد، زمانی از ارزشهای هنری، فرهنگی و فضیلت های علم و دانش آگاهی حاصل می گردد و ارزش خاص در این عرصه قایل شده
می توانیم که در قدم نخست به دست اندرکاران عرصه های هنری وامور فرهنگی کشور به حیث حاملان و گسترش دهندگان هنر وفرهنگ اصیل این سرزمین به خصوص عرصه های هنری و هنر های هفتگانه و دست اندرکاران این عرصه پرافتخار و ارزشمند توجه زیادتر صورت گیرد و به خدمات فراموش ناشدنی و ماندگار این عرصه اهمیت و ارج فراوان داده شود و به هنر، دانش وعلمیت کاری آنان که از اندوخته های هنری و فرهنگی با خود دارند و ثمره روز های گرانبهای عمر آنان گفته می شود، اهمیت وارج زیادتر قایل شویم و به شخصیت و اهلیت این خبرگان انگشت شمار و انگشت طلایی جامعه، ارزش خاص بدهیم و از آنان که گل های سرسبد کشور گفته می شوند حمایت کامل نماییم.

بدون شک ارج نهادن و احترام گذاشتن و حمایت از آنان، اصلاً ارج نهادن و احترام گذاشتن به مقام هنرمندان و فرهنگیان وارزش دادن به علم، هنر و معرفت گفته می شود.

بنابر آن به خاطر ارج گذاری به روز هنر و احترام به دست اندرکاران عرصه های هنری و فرهنگی محافل شانداری به عنوان یاد بود هنرمندان و فرهنگیان در تمام نهاد های فرهنگی وهنری به خصوص در شهر کابل تدویر می یابد، ولی بنابر برداشت وعقیده اهل هنر و فرهنگ و کارشناسان نباید با راه اندازی چنین محافل نمایشی از هنرمندان و فرهنگیان طی مجالس، ونشست ها بصورت فورمالیته و اهدای تحفه های ناچیز تقدیر به عمل آورد وگویا هنرمندان را تمجید کرد و با چنین کارها بسنده نمود، لازم است تا با تدابیر همه جانبه و توجه زیادتر در زندگی و مساعد ساختن زمینه های کارهای هنری و گسترش نهاد های فرهنگی و به خاطر غنامندی عرصه های هنر و گسترش هنر و فرهنگ گهر بار کشور تاریخی ما، کارهای قابل اهمیت صورت گیرد و این موضوع از خواست و تقاضای برحق دست اندرکاران هنر و فرهنگ ومردم شریف کشور ما گفته می شود.

اما دست اندرکاران هنر و فرهنگیان کشور ما از زمامداران حکومت وحدت ملی تقاضا دارند که نباید تلاشهای هنرمندان وفرهنگیان کشور دست کم گرفته شود و شخصیت های عرصه های هنری و فرهنگی مورد کم مهری قرار گیرند، حتا دیده می شود که تعداد زیادی از هنرمندان کشور ما که به سن کهولت رسیده اند  فعالیت های هنری شان متوقف یافته اصلاً هیچ یک از مسئولان حکومتی برای خبرگیری و احوال پرسی آنان قدم رنجه نکرده اند تا روزگار تار روزهای اخیر عمر آنان را که در راه غنامندی هنر و فرهنگ صرف کرده اند مشاهده کنند و آنان را در چنین شرایط دشوار یاری رسانند و کمک کنند، تازمانی که خون در بدن شان جریان داشته و کارهای هنری و فرهنگی را انجام می دادند از آنان قهرمان و فداکار ساخته شده بود، حالا که در بستر بیماری افتاده اند به فراموشی سپرده می شوند.

آگاهان عرصه های هنر و فرهنگ انتظار دارند تا مسئولان عرصه های فرهنگی و هنری شخصیت های فرهنگی و هنرمندان کشور را که در حالت زار آخرین روز های زندگی خود را سپری می کنند حداقل با یاد آوری از خدمات شان به مناسبت روز های تاریخی وسالروز های هنری و فرهنگی آنان را مسرور و شادمان سازند، تا این عملکرد آنان مایه دلگرمی سایر هنرمندان و فرهنگیان کشور گردد.

نوری هروی

ممکن است شما دوست داشته باشید