روزنامه ملی انیس

به مناسبت روز پرافتخار حفاظت از میراث های فرهنگی؛ حفاظت و نگهداری میراث های فرهنگی و تاریخی، بیانی از افتخار امانتداری داشته های فرهنگی دارد

بر اساس پژوهش های به عمل آمده، آثار و میراث های فرهنگی، بیانگر هویت، عنعنات و داشته های فرهنگی مردم و ملت با نام و نشان افغانهای با غرور و با شهامت می باشد و در حقیقت جزء افتخارات پُرارزش و داشته های غنامند سرزمین، وطن و مردم ما گفته می شود که نگهداری و حفاظت این آثار فرهنگی و آبدات تاریخی وظیفه و وجیبه هر فرد با احساس این کشور به شمار می رود که اصلاً این آثار فرهنگی و آبدات تاریخی گویا و بیانگر افتخاراتی است که زیادتر به افراد امانتدار مربوط می گردد، چرا که هرکس و هر فردی نمی تواند از چنین افتخاراتی مبنی بر حفاظت از آثار فرهنگی و تاریخی بهره مند گردد، مگر آنانیکه امانتداری و حفاظت آثار فرهنگی را که در حقیقت امر اموال بیت المال گفته می شود، وظیفه ملی و مسئولیت خود می دانند و از آن آثار به مثابه مردمک چشم خویش حفاظت و نگهداری می کنند وآنان کسانی اند که به جنبه مادی آثار فرهنگی اهمیت چندانی نمی دهند، فقط با محبتی که به وطن خود دارند با ارزش دادن به معنویت آثار فرهنگی، در حمایت آن به مثابه افتخارات مردم و کشور تلاش می نمایند.

افغانستان به گواهی تاریخ خوشبختانه از جمله کشورهایی است که اوراق زرین تاریخ پرافتخارش را فرهنگیان و اصل هنر و دانش نهایت غنامند ساخته اند، فرزندان صالح و علم دوست این خطه نیز به عنوان وارثان برحق این سرزمین با پیروی از نیاکان فرهنگ دوست خویش به گسترش ابعاد آثار فرهنگی تلاش نمودند و از داشته های فرهنگی و آثار گرانبها واندوخته های فرهنگیان حمایت و حفاظ نموده و می نمایند.

بنابر عقیده و برداشت پژوهشگران عرصه های فرهنگی، زمانی از ارزش آثار فرهنگی و فضیلت های علم و هنر آگاهی حاصل می گردد و ارزشمندی این آثار مورد توجه قرار می گیرد که بر اهمیت کار خلاقانه ایجادگران این آثار فرهنگی ارزش داده شود و نیاز حفاظت و نگهداری آثار فرهنگی و داشته های تاریخی درک گردد و بر زحمات حفاظت گران آثار فرهنگی ارزش خاص داده شود. زیرا داشته های آثار فرهنگی و آبدات تاریخی بیانگر هویت ملی دانسته می شود.

بنابر آن حفاظت آثار گرانبهای فرهنگی و ارج گذاران و ایجادگران این آثار که در حقیقت خدمات فراموش ناشدنی را در قبال آثار فرهنگی کشور انجام داده و می دهند و نهادهایی که این آثار در آنجا حفظ می گردد مورد توجه زیادتر مسئولان عرصه فرهنگ  آبدات تاریخی قرار می گیرد.

آنچه که امروز مایه نگرانی حفاظت اثار نهایت باارزش فرهنگی و آبدات تاریخی کشور می گردد، عدم امکانات شرایط مناسب نگهداری و حفاظت از آثار و داشته های فرهنگی در کشور ما می باشد، همین اکنون صدها آثار نهایت پرارزش فرهنگی در ولایات و ولسوالی های کشورما در اثر وارد شدن آسیب های ناشی از جنگ در حالت ویرانی و ضایع شدن قراردارد و حتا کتابخانه ها و اماکن مقدسه و محلات زیاد با ارزشی که یادگار سلاطین و امیران نامدار ازمنه های قدیم و مردان بانام و نشان کشور تاریخی ما می باشد به مواظبت و حفاظت و مرمت کاری نیاز دارد، ولی نسبت مساعد نبودن شرایط امنیتی یا امکانات مالی، پروسه بازسازی حفاظت و حمایت این آثار و آبده های تاریخی شامل پلان کاری مسئولان عرصه های فرهنگی و بازسازی قرار نگرفته است.

در چنین شرایطی که اکثر ایجادگران آثار و آبدات تاریخی حیات شان را از دست داده اند نباید برای آثار فرهنگی اهل فرهنگ و ایجادگران آثار فرهنگی کم بها داده شود، علاوه بر  اینکه خدمات فراموش ناشدنی فرهنگیان و ایجادگران آثار فرهنگی مورد حمایت قدردانی قرار می گیرد، باید به خاطر حفاظت و نگهداری آثار گرانبهای فرهنگی که میراث های نایاب و نهایت با ارزش غنامندی کشور ما گفته می شود، تدابیر همه جانبه اتخاذ گردد و برای مرمت و بازسازی آثارهای فرهنگی که در اثر حوادث و رویدادهای ناشی از جنگ آسیب دیده اند، پروژه های خاص بازسازی شامل پلان های کاری عرصه های حفاظت و نگهداری آثار فرهنگی و آبدات تاریخی کشور گردد، تا داشته ها و غنای فرهنگی این سرزمین تاریخی از آسیب های زیادتر در امان بماند و بر افتخارات مردم فرهنگ دوست کشور ما خسارات وارد نگردد.

نوری هروی

ممکن است شما دوست داشته باشید