روزنامه ملی انیس

به مناسبت روز بین المللی معلولانإ کود بودجه احتیاطی برای قربانیان ورثه شهدا یک نیاز است

لعل الدین آریوبی گفت: در بخش امور مالی و بودجوی کمبود بودجه و تخصیص به خاطر پرداخت کامل حقوق معلولین و ورثه شهدا وجود دارد و همچنان کمبود تخصیص در بخش های خدماتی و عادی غرض تأمین نیازمندی های دفاتر تا حال دامن گیر این وزارت می باشد و با نبود تخصیص و پرداخت به موقع حقوق معلولین و ورثه شهدا و به راه اندازی سروصدا از جانب ورثه شهدا و معلولان مانع جریان فعالیت های این وزارت می شوند و همچنین عدم موجودیت بودجه احتیاطی در موقع حادثات غیر مترقبه که نیاز است برای قربانیان و ورثه شهدا کمک صورت بگیرد و همچنان در بخش تطبیق اصلاحات و تسهیلات کاری برخی از کارمندان این وزارت نبود سهولت و کبر سن و همچنان تعداد دیگر از مسئولیت در چوکات این وزارت ظرفیت و توانمندی تطبیق سیستم های جدید الکترونیکی و ارائه طرح لازم را آنچه ضرورت است  دارا نمی باشند که عامل کندی کار اداره و سبب عدم تطبیق اهداف مبارزه با فساد اداری نیز محسوب می شوند و نیز این وزارت به کمبود پرسونل و نبود تعمیر بعد از حادثه انتحاری سال ۱۳۹۷ مواجه بوده که تا اکنون به تشکیل  یک معینیت فعالیت های مبرم و اساسی را تنظیم و تطبیق نموده است و همچنان در ۳۳ ولایت آمریت های امور شهدا و معلولین تعمیر دولتی ندارند و گاهی به عدم هماهنگی نهادهای همکار به خاطر تطبیق سیستم بایومتریک تدقیق و بررسی اسناد و وثایق  و ورثه شهدا و معلولین مواجه هستند.

آریوبی افزود: ظرفیت سازی  اصلاحات و تطبیق بایومتریک در این اداره و همچنین اشخاص دارای ظرفیت بلند و مسئولین جوان  تحصیل کرده و آشنا با تکنالوژی نوین به خاطر ایجاد اداره کارا جایگزین مسئولین کهن سال گردیده و کارمندان بزرگسال و مسن از طریق تقاعد پرمنفعت به تقاعد سوق داده شوند تا سیستم های تکنالوژیکی (بایومتریک و دیتابیس) به خوبی تطبیق و اصلاحات لازم عملی شود و نیز ارتقای تشکیل مطابق نیاز این وزارت و تأیید بست های پیشنهادی زیر مجموعه معاونیت انسجام نظامی و سایر بست های شامل در تشکیل سال مالی ۱۳۹۹ این وزارت از طریق کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی یک اصل برای تأمین اصلاحات محسوب می گردد و همچنین توزیع و اختصاص دادن جایدادها، تجهیزات، ماشین آلات و عراده جات ادارات مدغم شده برای واحدهای ولایتی و مرکز وزارت دولت در امور شهدا و معلولین غرض حل مشکل بی جایی و غیره زمینه را برای تطبیق بهتر سیستم ها مساعد خواهد ساخت.

وزیر دولت در امور شهدا و معلولین اضافه کرد: مدنظر گرفتن تخصیص کافی و لازم به همکاری وزارت مالیه به خاطر پرداخت حقوق رفاهی سال تمام و باقی مانده سال های گذشته برای معلولین و ورثه شهدا تطبیق درخواست وزارت دولت در امور شهدا و معلولین و نیز پرداخت تخصیص مورد ضرورت وزارت غرض تهیه وسایل تجهیزات  ماشین آلات عراده جات به معاونیت های این وزارت و اختصاص دادن بودجه لازم برای ترمیم تأسیسات موجود و حل مشکلات  معلولین در آسایشگاه ها مدنظر گرفتن نبود بودجه احتیاطی و یا اوپراتیفی به خاطر حالات اضطرار و حادثات غیر مترقبه و کمک های استثنایی برای ورثه شهدا و معلولین در موقع ضرورت و نیز گروپ های مافیای زورگو و کمیشن کاران معلوم الحال به نام اتحادیه و غیره که به شکل زنجیر در داخل و خارج از وزارت شکل گرفته است و همواره با خواست های فرا قانونی سبب و مانع ناکامی پروسه اصلاحات و تطبیق سیستم های الکترونیکی و بررسی اسناد و وثایق تلقی می شوند به نهاد های عدلی و قضایی معرفی شوند و همچنان همکاری جدی وزارت صحت عامه را در مورد فعالیت حمایت و نظارت قاطع کمیسیون های صحی تثبیت درجه و نوع معلولیت غرض تأمین عدالت در تعیین نوع تثبیت درجه و علت معلولیت در روشنایی راهکارهای سازنده و مکانیزم همه جانبه مطابق قانون خواهانیم تا در صورت صلاح دید قطع حقوق آنعده از ورثه شهدایی که از سال ۱۳۸۰ قبل شهید شده اند با جایگزینی بدیل مناسب و همچنان ثبت دارایی ها و املاک کسانی که یک ورثه هستند به خاطر روشن شدن حقایق و گرفتن جلو ثبت بیشتر شان در آینده در صورتی که حقیقت نداشته باشد گرفته
شود.

همچنان حمایت و همکاری قاطع وزارت خانه ها ادارات و والیان از کمیته های تدقیق و بررسی اسناد و وثایق ورثه شهدا و معلولین و تطبیق سیستم بایومتریک مطابق قوانین و فرامین ریاست جمهوری ضروری پنداشته می شود و در اخیر با ابراز سپاس فراوان از حمایت دلسوزانه رئیس صاحب جمهور کشور یک بار دیگر با کمال احترام انتظار داریم که از حمایت های قاطع خویش این وزارت را در امر مبارزه با فساد اداری، زورگویان، کمیشن کاران  فاسدین و مغرضین به خاطر تطبیق سیستم ها ایجاد اداره سالم و خدمت گذار برای حمایت از ورثه شهدا و معلولین مستفید گردانیده و منت گذارند.

محمد نعیم نوابی

ممکن است شما دوست داشته باشید