روزنامه ملی انیس

به بی جاشدگان هلمند، بشتابید

گفتگو های صلح زمانی می تواند نتیجه بخش باشد که جوانب مذاکره کننده به ویژه طالبان با عبور از رویکرد های تمامیت خواهانه، واقعیت های متنوع و متکثر اجتماع افغانستان را به رسمیت بشناسند و این تنوع را با شکل دهی هیئت های همه شمول بازتاب دهند، زیرا جنگ کنونی افغانستان نه تنها مانع دستیابی شهروندان به خدمات صحی، آموزشی و عدالت اجتماعی شده و نیز برنگرانی های امنیتی شهروندان افزوده است، بلکه ادامه منازعه سبب قتل و کشتار، همچنان آواره شدن افراد ملکی و تخریب زیر ساخت ها نیز شده و از فرصت های سرمایه گذاری و کار آفرینی، کاسته و به حق دستیابی جوانان به اشتغال، آسیب زده است.
از همین رو جنگ کنونی به ویژه درگیری های اخیر مانند ولایت هلمند وسایر ولایت های کشور منجر به افزایش بی جا شد گان داخلی، مهاجرت و ناهنجاری های ناشی از جنگ شده که در بسیاری از موارد این کتله عظیم از حقوق اساسی بشری نیز محروم گردیده اند و اکنون در یک وضعیت بدو فضای باز آنهم در این فصل پاییز به حیات خود ادامه می دهند، مشقتی را که آنان در این شب های سرد، متحمل می شوند جز آنان و انسان های آگاه و با مسئول می دانند نه کسانی که جنگ خود را در ظاهر برای آزادی کشور و مردم توجیه می کنند.
هرچند وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث در کمک رسانی به حوادث اخیر به خصوص بیجا شدگان هلمند و سایر بیجا شدگان، تلاش هایی را به خرج داده، اما رسیدگی به این کتله عظیم بی جاشده که همه دار و ندار شان را از اثر جنگ ها از دست داده اند، نه تنها کار یک اداره و یا دو اداره حکومتی است، بلکه معاونت و رسیدگی به بیجا شدگان ناشی از جنگ های اخیر در کشور به ویژه مهاجرین هلمند از تمام شهروندان به خصوص نهاد های خیریه و آنانی که توان دست گیری بینوایان را دارند، می طلبد تا در این وضعیت برادران بی جا شده خود را تنها نگذارند و به کمک آنان بشتابند.
بیجا شدگان ناشی از جنگ ها در کشور در حالی نیاز به کمک و معاونت جدی دارند که همین اکنون هیئت مذاکره کننده دولت افغانستان و طالبان در دوحه حضور دارند و دولت افغانستان نیز به خاطر ایجاد فضای اعتماد و کاهش خشونت ها بیش از پنج هزار زندانی طالب را از زندان های حکومت رها کرد، و مردم تشنه به صلح افغانستان نیز با همه جفایی که از حوادث تروریستی دیده اند، روند رهایی زندانیان طالب را استقبال و به صراحت اعلام نمودند، در صورتی که مذاکرات صلح آغاز و منجر به یک صلح سراسری و عادلانه در کشور گردد از خون بستگان شان می گذرند، اما حالا دیده می شود که با این همه حسن نیت مردم و حکومت، مذاکرات دوحه به بن بست مواجه شده و در مدت بیش از یک ماه، طرف های مذاکره کننده نتوانسته اند روی کار شیوه مذاکرات به نتیجه برسند.
بنابرین مردم افغانستان از طرف های مذاکره کننده به ویژه طالبان انتظار دارند که فرصت پیش آمده را مختل و به بن بست نکشانند و با جنگ های نیابتی و بی هدف که صرف از مردم درد دیده افغانستان قربانی می گیرد و این سرزمین را بیشتر از گذشته به ویرانه مبدل می سازد، بپرهیزند و به خواست های برحق مردم افغانستان که همانا آتش بس دایمی و صلح سراسری و عادلانه در کشور است، تمکین کنند.

ممکن است شما دوست داشته باشید