روزنامه ملی انیس

بر اساس فرمان رئیس جمهور غنی دارالانشای شورای عالی صلح لغو گردید

محمد اشرف غنی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان طی فرمانی، دارالانشای شورای عالی صلح را لغو کرد.

بر اساس این فرمان، رئیس جمهور غنی به منظور انسجام هرچه بهتر تمامی تلاش ها در راستای تامین صلح در کشور و ایجاد محوریت واحد جهت پیشبرد کلیه مسایل مربوط به صلح، دارالانشای شورای عالی صلح را با کلیه ساختار و وظایف آن لغو نمود.

همچنان تمامی وظایف و صلاحیت های محوله دارالانشای شورای عالی صلح به شمول تعمیر، اسناد، وسایل، وسایط و تجهیزات دفتری از تاریخ صدور این فرمان به وزارت دولت در امور صلح انتقال می گردد.

در این فرمان آمده است که وزارت دولت در امور صلح، کمیته کاری با صلاحیت را ایجاد نموده و بعد از ارزیابی و انتقال وظایف و صلاحیت های دارالانشای شورای عالی صلح به آن وزارت، در صورت نیاز از ظرفیت و تخصص های موجود دارالانشای شورای عالی صلح، می تواند
استفاده کند.

بر اساس این فرمان، وزارت دولت در امور صلح مکلف دانسته شده است تا با تمامی نهادهای داخلی و بین المللی که با دارالانشای شورای عالی صلح کار می کردند، ارتباط مستقیم برقرار کرده و میکانیزم کاری را با هریک ایجاد نماید.

ممکن است شما دوست داشته باشید