روزنامه ملی انیس

برگزاری نمایشگاه نقاشی به روی قالین

پوهاند محمد رسول باوری معین فرهنگ وهنروزارت اطلاعات وفرهنگ دیروزنمایشگاه “آفرینش های ناب نقاشی در روی قالین ” را درنگارستان ملی افتتاح کرد.

به گزارش خبرنگار آژانس باختر، دراین نمایشگاه ده اثربه نمایش گذاشته شده است.

این نمایشگاه توسط خانم اکبری به همکاری وزارت اطلاعات وفرهنگ برگزارشده است.

پوهاند باوری درمراسم افتتاح این نمایشگاه درصحبت مختصرگفت که نمایشگاه حاضرمتفاوت است زیرا توسط خانمی برگزارشده است که با دشواری های فراوان توانسته است به اقدام بپردازد.

معین فرهنگ وهنرهمچنان به رشد هنر درعرصه های مختلف تماس گرفت وگفت که جوانان در رشد و تعالی هنر،نقش اساسی دارند .

خانم اکبری برگزارکننده این نمایشگاه گفت که نقاشی  در روی قالین بسیار مهم است درگذشته به روی قالین نقاشی نمی شد اما دراین نمایشگاه قالین هایی به نمایش گذاشته شده است که به روی آن ها تصاویرانسان وطبیعت بافته شده است.

درپایان پارچه تمثیلی توسط هنرمندان تیاترملی نیز اجراشد و ورزشکاران نمایش های  ورزشی نیز اجراکردند.

ممکن است شما دوست داشته باشید