روزنامه ملی انیس

برگزاری نشست همکاری های بین المللی و منطقه یی  در امر مبارزه علیه تروریزم در دوشنبه

کنفرانسی زیر عنوان مقامات بلند پایه همکاری بین المللی و منطقه یی در امر مبارزه علیه تروریزم و تمویل آن از طریق قاچاق مواد مخدر و جرایم سازمان یافته، با سخنرانی امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجکستان در شهر دوشنبه آغاز شد.

به اساس معلومات دفتر مطبوعاتی وزارت امور خارجه به آژانس باختر، دراین نشست، صلاح الدین ربانی وزیر امور خارجه در سخنرانی اش برگزاری این کنفرانس را در این مقطع حساس مهم خواند و افزود: مردم افغانستان طی بیش از ۴ دهه، در امر مبارزه علیه تروریزم، قربانی های زیادی را متحمل شده اند.

 تروریزم، جرایم سازمان یافته و مواد مخدر، ارتباط ارگانیک دارد و شبکه های تروریستی به هدف بی ثبات کردن امنیت ملی کشور ها و نیز به دست آوردن منابع مالی از طریق جرایم سازمان یافته و قاچاق مواد مخدر، فعالیت دارند.

وی همچنان علاوه کرد که جهت مقابله با تمویل تروریزم، افغانستان مرکز تحلیل و تجزیه منابع مالیFinTRACA را ایجاد کرده است و تا حال با ١٨ کشور یادداشت های تفاهم همکاری و مبارزه علیه تمویل  تروریزم امضا کرده است.

همچنان وزیر امور خارجه به تبادل اطلاعات، همکاری در تحکیم سرحدات بین افغانستان و آسیای مرکزی، تبادل تجارب را یک نیاز دانست و نیاز به تدوین استراتیژی هم آهنگ جهت مبارزه علیه تروریزم و جرایم در سطح منطقه و نیز اقدامات عملی در تطبیق ستراتیژی جهانی سازمان ملل متحد جهت مقابله با تروریزم و تحقق قطعنامه های مربوطه را حایز اهمیت دانست.

ممکن است شما دوست داشته باشید