روزنامه ملی انیس

برگزاری نشستی به منظورایجاد خانۀ ملی هنر

به ریاست پوهاند محمد رسول باوری معین فرهنگ وهنروزارت اطلاعات فرهنگ دیروز نشستی به منظورایجاد خانۀ ملی هنر، برگزارشد .
به گزارش خبرنگارآژانس باختر؛ دراین نشست پوهاند باوری گفت که به اساس حکم رئیس جمهوری کشورمبنی برایجاد خانۀ ملی هنر، این نشست برگزارشده است.
وی افزود که به اساس این حکم تلاش صورت می گیرد که برای هنرمندان رشته های مختلف هنر، خانۀ ملی هنرایجاد شود که همۀ هنرمندان دراین خانه خود را دیده بتوانند.
بعد اشترا ک کنندگان نشست نظریات ، پیشنهاد ها و طرح های شان را به منظور ایجاد خانۀ ملی هنر ارائه کردند.
دراخیرنشست سه کمیته ایجاد شد که به منظورتنظیم هرچه بهتر روند خانۀ ملی هنرتلاش کنند و گزارش کارشان را درنشست بعدی ارائه کنند

ممکن است شما دوست داشته باشید