روزنامه ملی انیس

برگزاری موفقانه لویه جرگه مشورتی ثابت ساخت، صلح آبرومندانه خواست همه مردم است

لویه جرگه مشورتی روزجمعه کارش را با تصویب یک قطعنامه که درآن ازتمامی جناح های درگیردرافغانستان خواسته شده است که برای حل بحران افغانستان وارد مذاکره وگفتگو شوند پایان یافت.

لویه جرگه مشورتی صلح کارش را خاتمه بخشید دراین جرگه که از ۹ تا۱۳ ثور درکابل برگزار شد (۳۲۰۰) نماینده مردم از سراسرکشور شرکت داشتند.

شرکت کنندگان دیدگاه، مشوره وتوصیه های شان را درباره چهار چوب صلح و حدود مذاکرات صلح به حکومت ارائه کردند که درآن از طالبان خواسته شد تا به صدای مردم‌ لبیک بگویند و نسبت به صلح پاسخ مثبت دهند ، انفاذ آتش بس ، ختم تبلیغات منفی به آدرس یک دیگر آغاز مذاکرات میان افغان ها ، هماهنگ سازی تلاش های صلح ،مشخص شدن خواست های مشروع طالبان و رسیدگی به آن … مواردی بودکه درقطعنامه شرکت کنندگان لویه جرگه مشورتی جایافته است.

محمد اشرف غنی رئیس جمهور برای شرکت کنندگان لویه جرگه مشورتی صلح اطیمنان داد که تمام تدابیر را برای تحقق این قطعنامه به کار خواهدگرفت  و یاد آور شد که به ادارات ذیربط هدایت می دهد که روابط دوامدار با اعضای لویه جرگه مشورتی بر قرار کنند و دیدگاه و مشوره آنان را به گونه دایمی و منظم با خود داشته باشند.

رئیس جمهور درپاسخ به قطعنامه شرکت کنندگان لویه جرگه مشورتی گفت که من برای شما یک چک سفید دادم و شما یک خزانه بزرگ را برای ملت دادید.

هدف از چک سفید این است که نمایندگان مردم می توانند دیدگاه و نظرخود را درباره حال و آینده افغانستان بیان کنند ، دیدگاه ونظر آنها یک سرمایه معنوی برای دولت ومردم خواهد بود.

باور ها براین است که اعضای لویه جرگه مشورتی با صدور قطعنامه ۲۳ ماده یی به چون وچرا های موجود در روندگفتگو های صلح پاسخ گفتند و خطوط سبز و سرخ گفتگو های صلح را مشخص کردند آنها توصیه های لازم ارائه کردند که می تواند مسیر گفتگو های صلح را شفاف
و روشن کند
.

بابرگزاری لویه جرگه مشورتی صلح ، دیگر این اتهام که دولت انحصار گر و
تک‌گرا است وارد نخواهد بود بل دولت با برگزاری این جرگه ملی ، تلاش کردکه روندکنونی گفتگو ها با طالبان را از پراکندگی وچنددستگی نجات دهد و یک دید واحد را نسبت به آینده ترسیم کند
. قطعنامه شرکت کنندگان لویه جرگه مشورتی صلح به گونه یی طراحی و برنامه ریزی شده است که هیچ جناح درحاشیه قرار نمی گیرد، بل صلح یک تعریف ملی و همگرایی را یافت روند که درگام نخست منافع ملی را تامین می کند.

برگزاری موفقانه جرگه مشورتی صلح ، باردیگر نیت و خواست مردم افغانستان را مبنی بر اعاده صلح در کشور بیان داشت و باردیگر ثابت کرد که صلح با عزت وآبرومندانه خواست همه مردم است و این زمانی امکان پذیر خواهد بودکه دیدگاه و نظریات اقشار مردم و سیاسیون با هم هماهنگ شود و لویه جرگه مشورتی زمینه و فرصت برای توصیه دیدگاه و نظر مردم شد.  ا-ب

ممکن است شما دوست داشته باشید