روزنامه ملی انیس

برگزاری جلسه گروه کاری داد خواهی وآگاهی عامه پیرامون امنیت غذایی و تغذیه

به ریاست فاضل سانچارکی معین امورنشرات وزارت اطلاعات وفرهنگ روز چهارشنبه سیزدهمین جلسه گروه کاری دادخواهی و آگاهی عامه، پیرامون امنیت غذایی و تغذیه ، برگزارشد.

به گزارش خبرنگار آژانس باختر، دراین جلسه که به اشتراک روسا و نمایندگان نهاد های ذیربط برگزارشد
دررابطه به چگونگی دادخواهی و آگاهی عامه پیرامون ترویج اجندای ملی امنیت غذایی و تغذیه ، بحث شد.درجلسه ، پلان عمل شش ماهه برای تحقق چارچوب دادخواهی و آگاهی عامه که قبلآ ترتیب شده است ، ارائه شد و روی آن نیز بحث صورت گرفت .

همچنان وزارت اطلاعات وفرهنگ تعهد کرد که ازطریق رسانه های دولتی ، با نشر مقاله‎ها ، تبصره ها و تحلیل های اختصاصی پیرامون اهمیت حیاتی سلامت غذایی ، درترویج هرچه بهتر این اجندا، مشارکت داشته باشد .

اجندای ملی امنیت غذایی و تغذیه ، بیشتر از یک سال به این سو ازجانب حکومت افغانستان راه اندازی شده است و کمیته عالی رهبری این اجندا تحت نظرداکترعبدالله عبدالله رئیس اجرائیه کشور می باشد .درزیرمجموعه این اجندا کمیته اجرایی و سه گروه کاری فعال است که ازاین میان مدیریت گروه کاری دادخواهی و آگاهی عامه زیرنظرمعین امورنشرات وزارت اطلاعات و فرهنگ ، گروه کاری تغذی تحت ریاست وزارت صحت عامه و گروه کاری مصونیت غذایی تحت ریاست وزارت زراعت ، آبیاری و مالداری ، می باشد.

این اجندا درصدد تامین امنیت و سلامت غذایی درسطح کشور است که نیاز حیاتی برای مردم افغانستان می باشد.

ممکن است شما دوست داشته باشید