روزنامه ملی انیس
ریاست روزنامه های دولتی افغانستان

برگزاری جلسه کمیته قوانین کابینه

جلسه کمیته قوانین کابینه به ریاست استاد سرور دانش معاون دوم رئیس جمهور و رئیس این کمیته بعد از ظهر امروز در قصر صدارت عظمی برگزار شد.
در این‌جلسه طرح مقرره ثبت دوکتوران طب و دندان، طرح قانون‌پیوند اعضا و انساج انسان و طرح مقرره کار آموزی در وزارت ها و ادارات دولتی مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
در نخست، طرح مقرره ثبت دوکتوران طب و دوکتوران دندان توسط وزیر عدلیه در جلسه ارائه شد. این مقرره به منظور تنظیم طرز ثبت و صدور جواز دوکتوران طب و دندان، به منظور فراهم نمودن زمینه ارتقای ظرفیت آنان در عرصه ارائه خدمات صحی باکیفیت، در سه فصل و هفده ماده تهیه و تنظیم شده است.
اعضای جلسه، این مقرره را از لحاظ نام و عنوان، اصطلاحات و احکام عمومی، شرایط ثبت، حق الامتیاز جواز فعالیت، تمدید جواز فعالیت و اسناد لازم برای ثبت دوکتوران خارجی مورد بحث و بررسی قراردادند. این مقرره پس از ارایه نظرات اصلاحی از جانب اعضای جلسه تأیید شد.
در بخش دیگر اجندای جلسه، طرح قانون پیوند اعضا و انساج انسان نیز توسط وزیر عدلیه در جلسه ارائه شد.
به گفته وزیر عدلیه این طرح قانون، به هدف تامین شفافیت و اصول صحی در مراحل اهداء و پیوند اعضا، رعایت اصل کرامت انسانی و اصول بشر دوستانه در اجرای عملیه اهداء و پیوند اعضای بدن و جلوگیری از پیوند غیر قانونی اعضا، تنظیم شده است.
این طرح قانون از لحاظ اصول صحی، احکام فقهی، اقتضائات و ضرورت های صحی در کشور، توسط اعضای کمیته قوانین مورد بحث مفصل قرار گرفت و نمایندگان و متخصصین ادارات ذی ربط در موارد لازم نظرات کارشناسی شان را مطرح کردند.
سرانجام پس از دیدگاه های اصلاحی اعضای جلسه، برای غنامندی بیشتر این طرح قانون هدایت داده شد که یک کمیته تخصصی با حضور وزیر وزارت ارشاد، حج و اوقاف، رئیس شورای عالی طبی و نماینده وزارت صحت عامه، نماینده ستره محکمه و نماینده وزارت عدلیه، در خلال یک هفته، این طرح قانون را با دقت بیشتر بررسی و تنظیم کنند و پس از آن، وزارت عدلیه این طرح را جهت طی مراحل، در صورت نیاز به کمیته قوانین و یا مستقیما به کابینه ارائه کند.
در این جلسه همچنین طرح مقرره کار آموزی در وزارت ها و ادارات دولتی مورد بحث قرار گرفت.
این طرح مقرره به منظور فراهم نمودن زمینه کارآموزی برای فارغان مؤسسات تحصیلات عالی و نیمه عالی توسط وزارت عدلیه و کمیسیون اصلاحات اداری و خدمات ملکی تهیه و تنظیم شده است.
نماینده کمیسیون اصلاحات اداری و خدمات ملکی ابراز امیدواری کرد که با نهایی شدن این مقرره، زمینه کسب مهارت های حمایوی و مسلکی به فارغان مؤسسات تحصیلات عالی و نیمه عالی در وزارت ها و ادارات دولتی فراهم گردد.
این مقرره پس از ارائه نظرات کارشناسی اعضای جلسه و هدایات لازم برای کمیسیون اصلاحات اداری و خدمات ملکی جهت تنظیم یک طرزالعمل برای چگونگی صدور تصدیقنامه کارآموزی توسط ادارات، مورد تایید قرار گرفت و به وزارت عدلیه هدایت داده شد که این مقرره را طی مراحل کند.

ممکن است شما دوست داشته باشید