روزنامه ملی انیس

برگزاری جلسه کمیته قوانین کابینه

جلسه کمیته قوانین کابینه بعد از ظهر روز یکشنبه به ریاست استاد سرور دانش معاون دوم ریاست جمهوری و رئیس کمیته قوانین برگزار شد.
در جلسه کمیته، طرح مقرره کادر اداره عالی تفتیش و نیز طرح مقرره ثبت علفچر (مرعی) به بررسی گرفته شد. براساس اجندا، ابتدا طرح مقرره کادر اداره عالی تفتیش توسط وزیر عدلیه در جلسه ارائه شد. این طرح برمبنای حکم ماده نهم قانون کارکنان خدمات ملکی و به هدف ایجاد کادر تفتیش براساس معیارهای مربوطه، تأمین شفافیت در استخدام و تنظیم امور ذاتی کادر تفتیش، تأمین مؤثریت وظایف تفتیش و تنظیم امتیازات کادر تفتیش طراحی شده است.
براساس گزارشی که دراین زمنیه ارائه شد، طرح فوق به صورت کل شامل موارد چون استخدام و شمولیت در کادر تفتیش و انتقال کارکنان برحال اداره عالی تفتیش به کادر تفتیش می گردد.
اعضای کمیته قوانین تنظیم و تدوین سند تقنینی خاص کادر اداره عالی تفتیش را با توجه به ضرورت های جدی چون مبارزه با فساد اداری و نظارت برکارکرد ادارات دولتی یک امر ضروری پنداشته و به تفصیل نظرات خویش را در زمینه مطرح کردند.
اعضای کمیته قوانین پس از بحث و تبادل نظر، طرح مقرره کادر اداره عالی تفتیش را مورد تأیید قرار داد و به وزارت عدلیه هدایت داده شد که موارد اصلاحی را که از سوی اعضای کمیته پیشنهاد شده در متن مقرره تنظیم و آن را طی مراحل کند.
در جلسه بررسی طرح مقرره تنظیم امور ثبت علفچر (مرعی) نیز مورد بررسی کمیته قوانین قرار گرفت. این طرح به همکاری وزارت عدلیه و وزارت شهرسازی و اراضی به منظور تنظیم روند تثبیت، علامه گذاری و ثبت علفچر و ایجاد بانک معلوماتی علفچر در سطح کشور ترتیب شده است.
در طرح مقرره تنظیم امور ثبت علفچر به مباحث چون تثبیت علفچر، عملیه ثبت علفچر، علامه گذاری، نظارت از حدود علفچر و سایر موارد مرتبط پرداخته شده است.
اعضای جلسه در ارتباط به مقرره تنظیم امور ثبت علفچر، نظرات کارشناسانه خود را مطرح کردند. پس از بررسی های لازم فیصله شد که وزارت عدلیه و وزارت شهرسازی و اراضی در هماهنگی با دیگر ادارات مرتبط، مقرره تنظیم امور ثبت علفچر را در طرح قانون تنظیم علفچر تنظیم کنند که مطابق آن یک طرزالعمل ساخته شود و یا این که طرح یاد شده را دوباره مورد بررسی قرار دهند.

ممکن است شما دوست داشته باشید