روزنامه ملی انیس

بررسی تعهدات افغانستان برای جامعه جهانی در بخش اصلاحات عدلی و قضایی

قبل از ظهر دیروز شنبه جلسه‌ای به ریاست استاد سرور دانش معاون دوم رئیس جمهور و با حضور سید یوسف حلیم قاضی القضات و رئیس ستره محکمه، عبدالبصیر انور وزیر عدلیه، فرید حمیدی لوی سارنوال، مسعود اندرابی وزیر امور داخله، احمد راشد طوطاخیل رئیس تنظیم امور زندان‌ها ومحمد عارف حافظ عضو کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی برگزار شد.
در این جلسه تعهدات دولت افغانستان برای جامعه جهانی در بخش اصلاحات عدلی و قضایی مورد بررسی قرار گرفت.

چگونگی تطبیق تعهدات افغانستان برای همکاران بین المللی افغانستان در بخش اصلاحات عدلی و قضایی در پنج سال گذشته، ارزیابی و گزارش انجام تعهدات از جانب سکتور عدلی و قضایی، ارائه پیشنهادات و تعهدات مجدد متقابل میان افغانستان و جامعه جهانی در بخش اصلاحات عدلی وقضایی در کتنانس بین المللی که در سال جاری برگزار خواهد شد، از جمله موضوعاتی بود که در این جلسه مورد بحث قرار گرفت.
در پی پی بحث‌های انجام شده، فیصله شد که یک کمیته تخنیکی متشکل از نمایندگان نهادهای عدلی و قضایی، مجموع تعهدات متقابل افغانستان و جامعه بین المللی را در بخش اصلاحات عدلی و قضایی بررسی نموده و گزارش‌های رسمی‌شان را از چگونگی تطبیق تعهدات در یک سند واحد تنظیم و برای نهایی سازی آماده کنند.
گفتنی است در سال جاری نیز کتنانس بین المللی حمایت از افغانستان برگزار خواهد شد که در آن اولویت‌های دولت افغانستان برای سال‌های بعد شناسایی و تعهدات متقابل افغانستان و جامعه جهانی در آن مورد بحث قرار خواهد گرفت.
یکی از اولویت‌های دولت افغانستان در پنج سال گذشته اصلاحات در بخش عدلی و قضایی بوده است که در کتنانس بعدی نیز مورد بحث و ارزیابی قرار می‌گیرد.

ممکن است شما دوست داشته باشید