روزنامه ملی انیس

برای مـبارزه بـا هــراس افــگنی اجماع جهانی نیاز است

باآن که امریکا و طالبان روی یک توافق صلح با هم نزدیک شده اند مگر این نگرانی وجود دارد که شاید پس از بیرون شدن شتاب‌زدۀ تمامی نیروهای خارجی از افغانستان،زمینه برای گسترش فعالیت‌ گروه های هراس افگن در این کشورفراهم شود.

با نزدیک شدن امریکا و طالبان روی توافق صلح این نگرانی بیشتر شده است که با خروج شتاب زده نظامیان خارجی از افغانستان گروه های هراس افگن فعالیت های شان را گسترش دهند و این کشور بار دیگر لانه هراس افگنان بین‌المللی ومکان خطرناک در برابرکشورهای منطقه و فرا منطقه شود.حتا کشورهای قدرتمند مانند امریکا و روسیه این نگرانی را دارند.

سفیر روسیه در کابل با آن که از پیشرفت مذاکرات امریکا با طالبان خوشنود است ولی نگرانی اش را ازادامه جنگ بعد از توافق احتمالی صلح میان امریکا و طالبان کتمان نکرده است.

او می گوید: گزارش هایی در دست دارد که بخشی ازاعضای گروه طالبان  از توافق آن گروه با امریکا راضی نخواهند بود و آنان جنگ را از نام وآدرس
دیگری دنبال خواهند کرد در کنار آن القاعده و داعش تهدید جدی است که نباید فراموش شود.)

زلمی خلیل زاد نماینده ویژه امریکا که رئیس هیئت مذاکراه کننده امریکا با طالبان است ، نیز گفته است که توافق با طالبان به معنای ختم جنگ در افغانستان نیست.

از دید دیپلماتان روسی، امریکایی و کشورهای دیگر، القاعده گروه تروریستی که امریکا به دنبال آن است در تلاش است تا دربسترپیشرفت های تازه سیاسی برای خود تثبیت موقعیت کند و شماری از طالبان ناراض از روند صلح را به سوی خود کشاند از طرف دیگر القاعده و طالبان همچنان روابط شان را حفظ کرده اند.خطر دیگر گروه داعش است که در صدد سرباز گیری از میان آن طالبان است که با روند صلح مخالف اند این گروه طالبان را متهم به معامله‌گری با امریکا کرده است وتهدید بر ادامه جنگ دارد.

شماری از قومندانان گروه طالبان نیز تهدید کرده اند که توافق با امریکا برای آنان مفهومی ندارد و  دولت افغانستان وشماری از سازمان های بین المللی از فعالیت اضافه از بیست گروه هراس افگن در افغانستان سخن گفته اند.

درحالی که خطر ادامه فعالیت گروه های هراس افگن موجود است،روسیه و امریکا خود به آن اذهان می دارند مگر هنوز هم نسبت به هراس افگنی و فعالیت گروه های هراس افگن یک دیدگاه واحد به میان نیآمده است و هنوز هم کشورهای منطقه و فرا منطقه درامر مبارزه با این پدیده در پراگندگی قرار دارند و حتا کشور های بزرگ از بار مسئولیت های اخلاقی شان نه‌تنها دربرابر مردم افغانستان،بل در برابر شهروندان خود حاشیه می روند.

روسیه که خود یک نوع همسویی با طالبان دارد از ادامه جنگ بعد از توافق صلح نگران است و ترامپ رئیس جمهوری امریکا می گوید : مبارزه با داعش کار امریکا نیست، دیر یا زود کشورهایی که در نزدیکی افغانستان واقع اند باید به‌طور فعال علیه داعش مبارزه کنند درحالی که روسیه امریکا را به داعش سازی و داعش پروری متهم می کند.این نشان می دهد، کشورهای شامل اتحاد جهانی مبارزه علیه هراس افگنی،تعهد ووظایف شان را نیمه تمام گذاشته اند.مشکل در این است که یک اجماع جهانی مبارزه با هراس افگنی شکل نگرفته است.هراس افگنی از لحاظ ترکیب و ساختار پیچیده است هرکدام ازیک گروه هراس افگن به خاطر اهداف و برنامه خود حمایت می کند یکی طالب را یک جریان سیاسی  می گویددیگری آن را هراس افگن، یکی داعش را یک پروژه استخباراتی می داند مگر دیگری با آن که، داعش را گروه هراس افگن می خواند مگر پیکار با این گروه را کار خودنمی داند.

در گذشته حضور گروه های هراس افگن در افغانستان به هرنام وعنوانی که بود، ادعا می شد که این کشور تهدید علیه امنیت جهانی است در حالی که با تعریف وضعیت کنونی این تهدید برطرف نشده استپس در وجود چنین یک وضعیت و چنین یک رویکرد،چگونه می توان مدعی شد که مبارزه علیه هراس افگنی نتیجه می دهد و با همین پیچدگی چقدر می توان امید وار بود که برای پایان جنگ در بالای ریشه کن سازی هراس افگنی در افغانستان و منطقه کار شده است در حالی که اجماع افغانستان بین المللی در امر مبارزه با هراس افگنی تا کنون وجود ندارد.

ممکن است شما دوست داشته باشید