روزنامه ملی انیس
ریاست روزنامه های دولتی افغانستان

برای ارتقای ارزش پول افغانی که هویت ملی ما است، چه راهکاری درنظر گرفته شود

بنابر دیدگاه کارشناسان عرصه اقتصادی و تجارب کشور های که دوران تورم پولی و سرازیرشدن پول های مروج کشور های خارجی در کشور های تازه انکشاف یافته  مانند افغانستان که جنگ های طولانی را سپری کرده اند، در این راستا چند کار عمده باید صورت گیرد، در قدم اول در افغانستان باید دلیل و انگیزه هایی که باعث شده تا مردم از پول بیرونی استفاده کنند، تحت بررسی قرار گیرد و در حل آن پرداخته شود. در این عرصه موضوعی شک و تردید نهفته است مردم اعتماد ندارند، نسبت آنکه آیا همین ارزش را که امروز پول افغانی دارد، آیا یک ماه بعد و یکسال بعد خواهد داشت یا نخواهد داشت؟ روی همین علت مردم کوشش دارند حتا قرضی را که می گیرند به معادل پول خارجی مثلاً دالر امریکایی باشد، مشاهده می گردد وحتی خانه خود را که می فروشند در معادل پول خارجی و دالر می فروشند، قرار داد ها را به قیمت دالر انجام میدهند بطور مثال می گویند که افغانی در برابر دالر نوسانی دارد، برای رفع این معضل باید تلاش برای نگهداشتن ارزش با ثبات پولی صورت گیرد. با کارگیری راهکار های مؤثر از جمله از طریق بلند بردن صادرات، از طریق ایجاد سرمایگذاری در کشور باید پول نقد به سرمایه تبدیل گردد سرمایگذاری ها جمع گردد فابریکه های مختلف ساخته شود برای مردم عرصه های کاری ایجاد گردد و فعالیت اقتصادی رشد پیدا کنند. در آنصورت ارزش پول افغانی بالاتر برود و ذخیره پول زیاد نشود، ولی از همه اولتر دولت باید اعتماد سیاسی را در میان مردم ارتقا بخشد، اعتماد سیاسی برای آینده افغانستان تا برای مردم اعتماد حاصل گردد، که دیگر جنگ داخلی صورت نمی گیرد، اتفاق بدی روی نمی  دهد و این کشور دوباره به تاریخ گذشته روز های سخت و دشوار دوران جنگ برنمی گردد. این موضوع از نظر روانی بالای مردم تأثیر وارد می کند.

در قدم دوم باید کوشش گردد که با اتخاذ تدابیر جدی برای جلوگیری از خرید و فروش به اسعار بیرونی یا خارجی به خصوص در ولایات مرزی ایران و پاکستان گام مؤثر برداشته شود. دکانداران و افرادی که اجناس خود را به پول کلدار و تومان خرید و فروش می کنند از طریق دولت مجازات شوند جریمه گردند، حتا جواز های تجارتی و دکانداری چنین افراد گرفته شود.

در قدم سوم باید که هیچ نوع معامله در چوکات دولت و غیر دولتی براساس پول خارجی صورت نگیرد و قرار داد ها براساس پول افغانی انجام شود حتا اجازه داده نشود که پرداخت ها براساس دالر صورت گیرد، اجازه داده نشود که قرار داد های ساختمانی وسایر پروژه های دولتی به اساس پول خارجی و دالر معامله شود، اجازه داده نشود که حتا کمک ها براساس معیار دالر محاسبه و برای مردم داده شود باید همه برمعیار پول افغانی صورت گیرد، دونرها تمام کمک ها را براساس افغانی تحت معامله قرار دهند و دولت پول دالر را بگیرد و پول افغانی بدسترس آنان قرار دهد، موضوع نهایت مهم آنست که تلاش گردد تا در قسمت انتقال پول از طریق غیر رسمی که بطور قاچاق وارد کشور می گردد تدابیر جدی تر اتخاذ گردد. وقتی در مرز کشور از جمله در مرز تورخم برویم دیده می شود که پول کلدار در داخل بوجی ها در بالای موتر ها داخل افغانستان می گردد.
در حالیکه در قوانین کشوری چنین اصول وجود ندارد.

از نظر اصول بین المللی باید انتقال پول بعد از راجستر و ثبت دفاتر گمرکات به صورت قانونی و مطابق معیارهای بانکداری داخل کشور گردد. پول خارجی باید بر اساس معیارهای تعیین شده داخل کشور گردد، تمام مشخصات پول وارد شده ثبت گردد، مرجع وارد کننده و هدف آن مشخص باشد، ولی متأسفانه که در مرزهای کشور ما به خصوص مرزهای شرقی کشور چنین چیزی برای جلوگیری از ورود پول کلدار وجود ندارد هر قدر پولی که بخواهند وارد کشور ما می سازند و امروز به هر پیمانه که کلدار و تومان ایرانی در بازار نیاز باشد بدون ثبت و راجستر دولت موجود می باشد. اما دولت و بانک مرکزی از این پول هیچ گونه تکس و محصولی به دست نمی آورد و هیچ کنترولی روی آمدورفت آن وجود ندارد. بناءً لازم است تا بانک مرکزی جلو این تورید
بی رویه و غیر قانونی اسعار خارجی به خصوص کلدار و تومان را بگیرد، حتا صرافی هایی که خلاف موازین بانکداری دست به چنین معاملات می زنند جلوگیری شود و جریحه گردند.

راهکار و مسأله دیگر آنست که دولت افغانستان کوشش نماید تا برای سکتور خصوصی زمینه های استفاده از پول افغانی را مساعد سازد، حتا بعضی اوقات ادعا می گردد که در بانک های ولایات پول کافی افغانی وجود ندارد وقتی پول افغانی نیاز باشد به اندازه کافی پول فزیکی افغانی کم است. این موضوع زیادتر از طریق قراردادی ها به مشاهده می رسد و از پرداخت به موقع پول مورد ضرورت شاکی اند. این مشکل جدی است. بانک مرکزی باید تلاش کند تا در تمام عرصه ها پول افغانی به صورت وافر وجود داشته باشد تا پول رایج پیدا کند.

یک موضوع دیگر جلوگیری از تقلب پول افغانی است به هر اندازه که میزان تقلب در پول افغانی پایین باشد، به همان اندازه اعتماد مردم نسبت به پول افغانی بیشتر می شود متأسفانه در مارکیت افغانستان پول های جعلی در بانکوت ها اکثراو قات دیده می شود از همین خاطر مردم ترجیح می دهند که پول دست داشته و ذخایر پولی خود را به صورت پول های غیر افغانی نزد خود داشته باشند.

بناءً دولت و بانک مرکزی باید از طریق مسئولان امور امنیتی از تورید پول قاچاق، پول جعلی و ترویج آن و افرادی که مصروف معاملات چنین پول ها هستند جلوگیری کند وعاملان این پروسه باید به پنجه قانون سپرده شوند، اما متأسفانه که با این چنین افراد برخورد جدی صورت نمی گیرد و همکاری در جلوگیی از چنین کارها کمتر وجود دارد ارگان ها کمتر در جلوگیری از تخلفات عرصه های پول تقلبی و عاملان این عرصه هماهنگی دارند درحالیکه باید با بانک مرکزی همکاری کنند جلو تقلب پول افغانی را بگیرند.

در اخیر طوری که اشاره رفت ما باید هیچ یک از نهاد و مسایل پولی اجازه داده نشود که در معاملات قراردادها، پول خارجی به خصوص دالر امریکایی داد و ستد و معامله صورت گیرد، تمام معاملات باید با پول افغانی صورت گیرد، برای افرادی که در قراردادها و معاملات تجارتی پول خارجی مورد استفاده قرار می دهند باید مجازات شوند و جریمه تعیین گردد. در این راستا صرافان نقش کلیدی دارند، صرافان باید در قسمت ترویج وچلند همه جانبه و عمومیت بخشیدن پول افغانی به هویت ملی تلاش کنند. اتحادیه صرافان در معاملات پولی که از طریق صرافان صورت می گیرد باید تلاش نماید تا زیادتر پول افغانی بکار گرفته شود.

هروی

ممکن است شما دوست داشته باشید