روزنامه ملی انیس

بدون دیجیتال سازی، شفافیت به میان نمی‎آید

رئیس جمهور محمد اشرف غنی عصر روزپنجشنبه در مراسم تجلیل از روز جهانی مخابرات و جامعه اطلاعاتی، اشتراک و سخنرانی کرد.
ابتدا وزیر مخابرات و تکنالوژی معلوماتی، شماری از مسئولین این وزارت و نماینده فارغان متخصص عرصه تکنالوژی معلوماتی، تجلیل از روز جهانی مخابرات و تکنالوژی معلوماتی را بخاطر تقویت استراتیژی‎های ملی مهم دانستند و خواست‎ها و پیشنهادات شان را در عرصه‎های مختلف با رئیس جمهور شریک ساختند.
سپس معاون اول رئیس جمهور در مورد امنیت سایبری، تقویت همکاری و هماهنگی میان وزارت مخابرات، اداره اترا و سایر ادارات مربوطه، تاکید کرد و از سکتور خصوصی خواست تا در قسمت خریداری وسایل دست اول تکنالوژی معلوماتی با ارگان‎های ذیربط همکاری نماید.
بعداً رئیس جمهور غنی صحبت نمود و ضمن تبریکی بخاطر روز جهانی مخابرات و جامعه اطلاعاتی، به کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی بخاطر استخدام کادرهای متخصص عرصه تکنالوژی معلوماتی هدایت داد و گفت که استخدام آنان را در اولویت کاری خویش قرار دهد.
رئیس جمهور بر ایجاد زبان مشترک میان وزارت مخابرات، اداره اترا و اداره ملی احصائیه و معلومات و اصلاحات بنیادی در بخش‎های متذکره، تاکید ورزید و گفت که بدون دیجیتال سازی، شفافیت به میان نمی‎آید.رئیس جمهور غنی در مراسم تجلیل از روز جهانی مخابرات
بدون دیجیتال سازی، شفافیت به میان نمی‎آید
رئیس جمهور محمد اشرف غنی عصر روزپنجشنبه در مراسم تجلیل از روز جهانی مخابرات و جامعه اطلاعاتی، اشتراک و سخنرانی کرد.
ابتدا وزیر مخابرات و تکنالوژی معلوماتی، شماری از مسئولین این وزارت و نماینده فارغان متخصص عرصه تکنالوژی معلوماتی، تجلیل از روز جهانی مخابرات و تکنالوژی معلوماتی را بخاطر تقویت استراتیژی‎های ملی مهم دانستند و خواست‎ها و پیشنهادات شان را در عرصه‎های مختلف با رئیس جمهور شریک ساختند.
سپس معاون اول رئیس جمهور در مورد امنیت سایبری، تقویت همکاری و هماهنگی میان وزارت مخابرات، اداره اترا و سایر ادارات مربوطه، تاکید کرد و از سکتور خصوصی خواست تا در قسمت خریداری وسایل دست اول تکنالوژی معلوماتی با ارگان‎های ذیربط همکاری نماید.
بعداً رئیس جمهور غنی صحبت نمود و ضمن تبریکی بخاطر روز جهانی مخابرات و جامعه اطلاعاتی، به کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی بخاطر استخدام کادرهای متخصص عرصه تکنالوژی معلوماتی هدایت داد و گفت که استخدام آنان را در اولویت کاری خویش قرار دهد.
رئیس جمهور بر ایجاد زبان مشترک میان وزارت مخابرات، اداره اترا و اداره ملی احصائیه و معلومات و اصلاحات بنیادی در بخش‎های متذکره، تاکید ورزید و گفت که بدون دیجیتال سازی، شفافیت به میان نمی‎آید.

ممکن است شما دوست داشته باشید