روزنامه ملی انیس

بحث تحقیقی پیرامون دوبیتی های منشی زاده

وحیدالله مبارزاز فاریاب

بخش ششم

 

ز نام دین تجـارت ها نمودیم
محــمد را و دین را ما ستودیم
ولی از بهر اقناع هــوس ها
کنون ره را به دشمن ما گشودیم
ص ۶۰

در شرح این چهار دوبیتی باید نوشت: از مشکلات عمدۀ مردم در قرن (۲۱) میلادی این است که به قانون خداوند پابندی اندک است. پیروان حق نیز به حداقل‌ها کاهش یافتند و توانمندی تطبیق حدودالله را در جوامع اسلامی ندارند.

 در سدۀ زندگی شاعر، به اصل عدل و داد توجه صورت نمی‌گیرد، مردم، همه از بی‌عدالتی شکایت دارند. خلق‌آزاری نیز موج می‌کشد. بدبختی مسلمان قرن حاضر، این است که در دام خطرناک خانه جنگی مبتلا گشته، روزی نیست،خون‌ده‌ها انسان بی‌گناه به زمین ریخته نشود. به نام دین مسلمان می‌کشند و به نام جهاد تیشه به ریشۀ اسلام می‌کوبند.

دشمنان خدا (ج) در سرزمین‌های اسلامی چیره شدند، با ایجاد گروهک‌های منافق، شعله‌های خشم و کین را در میان مسلمین افروختند. سرزمین‌های اسلامی را با خون جوانان مسلمان رنگین ساختند. هستند آنانی که از دین دکان تجارت ساختند و برای اقناع هوس‌های خویش، هم دین را فروختند و هم دنیا را؛ راه‌های صعب‌العبور دشمن دیگر سخت نیست. دشمنان با حیله و نیرنگ، جوانان مسلمان را غرض تحقق برنامه‌های پلیدشان، چوب سوخت منافع خویش ساختند.

***

ورکشـاپ منبع تولید پول شد
مرام کیــسه براینجا حصول شد
پروژه صاحبـش را کرد پولدار
اگرچه از قوانین بس عدول شد
ص ۶۱

چه بیچاره ملتی بودیم که هر دلقکی به‌اندازۀ توان خویش، ما را مسخره ساخت. بنام پروژه، حقوق بشر و حقوق زن، ناروایی‌های بی‌شمار را روا داشتند. شاعر که خود با چنین مسائلدست‌وپنجه نرم می‌کرد و خود شاهد اعمالی بود که مردم حرام را حلال ترجیح می‌دادند. بسیارندآنانی که از پروژه‌های غربی، برای ترویج فرهنگ فاسد و انسان ستیز غرب، به‌خوبی مستفید شدند و نام و نان‌هابه دست آوردند و بیچاره‌های زیادی را از صراط المستقیم منحرف ساختند. نظام اجتماعی عده‌ای از خانواده‌ها را برهم زدند و چه بدعت‌های نبود که روا داشتند. در عصر زیست شاعر، بنام دموکراسی و حقوق زن چه جفاهای که نبود به مردم ساده‌دل تحمیل نشد.

***

بشــر مایل به شر گشته خدایا
ز شـیطان هم بتر گشته خدایا
از آنرو این جهان پر ز نیرنگ
مواجه با خطر گشته خدایا
ص ۶۳

مدافـع حقـوق این بشر، کو؟
به جز مردن درینجا یک خبر، کو؟
همه درجان هم افتـاده اینجا
همان شخصی که باشد معتبر، کو؟
ص ۶۲

در عصر حاضر، بشر بیشتر مایل به شر شده است. از کارهای امروزی بشر، شیطان نیز خجالت می‌کشد. جهان کنونی با ترویج نیرنگ‌های بی‌شمار، با خطرهای گوناگون مواجه گشته است. حقوق بشر نیز وسیلۀ برای سرکوبی ملت‌های بی‌دفاع است. کشورهای جانی جهان، جنایت‌های هولناک را در دنیا متحمل شدند. کشورهای اسلامی را به ویرانه مبدل ساختند. میلیون‌ها انسان را قتل‌عام کردند تا اهداف ناپاکشان برآورده شود. در عصر شاعر، مردمان سرزمینش، در جان هم افتادند و خون همدیگر را مباح می‌دانستند و مدعیان رهبری و زعامت نیز، اندک اعتبار خویش را باختند.

***

درین کشور صداهایی بلند است
به دنبال صـداها صد کمند است
گرفتاریم همه در دام دشــمن
ولی راه رهایی سخت بند است
ص ۶۲

در کشور ما صداهای فراوان بلند است و هر شخصی به نحوی آواز می‌کشد؛ اما آوازی که از درمان درد مردم عاجز است. در حقیقت به دنبال این صداهادام‌های خطرناک تزویر نهفته است. صاحبان این آوازها در زیر سقف دشمن می‌رقصند و ملتی را نیز گرفتار بدبختی ساختند که راه رهایی را نیز بستند و مردمان را در دام حیله گرفتار ساختند.

***

پی اشــخاص جاهل پا نهادیم
غمی اندر دل دانا نهادیم
دفاع آدم مفسد نمودیم
چه بدعت‌ها که ما برجا نهادیم
ص ۶۴

یکی می‌لافد از زور و زر خویش
دگر چرخـد به گرد محور خویش
دریغا مردم بیچارۀ ما
چه غافل گشته از دوروبر خویش
ص ۶۳

در عصر شاعر چه بدعت‌های که نیست، مردم ندیده باشند، مردم ندانسته در پی افراد جاهل رفتند، از آدم‌های مفسد به دفاع برخاستند. آنانی را زعیم خویش ساختند که ارزش چنین موقف را نداشتند. به انسان‌های دانا ارزشی قائل نشدند. به آدم‌های جاهل لافوک که به‌زور و زر دست‌یافته بودند، اعتماد کردند؛ غافل از آنکه از دوروبر خویش، بی‌خبر ماندند و از حقایق فاصله گرفتند و به بیچارگی خویش خود افزودند.

ادامه دارد

ممکن است شما دوست داشته باشید