روزنامه ملی انیس
ریاست روزنامه های دولتی افغانستان

با وحدت ملی و اتحاد و اتفاق می توان همدلی و همرنگی ایجاد کرد

کشورما افغانستان که درآن اقوام وزبان های مختلف با ارزش ها؛ افکار واندیشه های متفاوت زندگی دارندومی بایداقوام ساکن درین سرزمین باروحیه ومورال عالی برادری درکناریکدیگربه شکل مسالمت آمیززندگی کنند. چون بدون همبستگی؛ اتحادویک پارچگی یک زندگی مرفع وبه دورازتشویش وناامنی ها امکان پذیرنیست.وظیفه ومسولیت ما است تا همه برای تامین امنیت سراسری ومستحکم سازی ستون حکومت وحدت ملی با تمام قوت تلاش نموده تاباشدروحیه همسویی وهمدلی واقعی را میان مردم ایجادکرده وگامهای موثر وعملی را دراین زمینه داشته باشیم.

ما بایدبدانیم که پیش ترازهمه برای تحکیم قانون؛ تامین صلح؛ توسعه اقتصادی وتامین امنیت ضرورت مطلق به اتحادویکپارچی داریم تاازاین طریق بتوانیم باپدیده های منفورچون فساد؛ تبعیض وبی عدالتی ها مبارزه کنیم

یکی ازدلایل بزرگی که سدراه ترقی وپیشرفت کشورمی شودهمین وجوداختلافات بی نتیجه بوده است که دشمنان قسم خورده وسلطه طلب بادامن زدن تخم نفاق وتفرقه افگنی میان زبان ها ومذاهب همواره تلاش داشته اندتامانع پیشرفت وترقی ماگردند تاباشد ابتداازاین طریق اتحادویکپارچگی ما را درهم شکسته ومردم مارا ازراه اصلی که هماناافکار ملی درراستای بهبودوتوسعه کشوراست منحرف سازند.

پس برما است تابدانیم که اتحادووحدت اثرمعجزه آمیزی درپیشرف اهداف؛ سربلندی وپیروزی اجتماع داردوبرای رسیدن به اهداف کلان ملی راهی نیست جزاتحادویکپارچگی ملت؛با وحدت ملی واتحادواتفاق می توان همدلی وهمرنگی ایجادکردکه درین صورت مجال مداخله بردشمن باقی نخواهدماند.برعکس موضوع دشمن باپاشیدن تخم نفاق خواب ضعیف کردن این ملت غیوررا می بیند.همانگونه که قرآن درآیات متعددی؛ مسلمانان را ازتفرقه نهی کرده است وبه آنان دستورصبردربرابرهمدیگررا داده است.خداونددرسوره انفال آیه ۴۶ می فرماید:« همه با روح وحدت ایمانی پیرو فرمان خداوندج ورسول باشیدوهرگز راه تفرقه را نپیماییدکه دراثرآن ضعیف شده وقدرت وعظمت شمانابودمی شود ویک دل وصبورباشیدکه خدا باصابران است» پس زمانیکه بذرتفرقه درمیان افراد وجامعه پاشیده شود آنان دربرابرحوادث چنان سست وضعیف می شوند که امید هیچ گونه پایداری واستقامت دربرابر مشکلات نمی ماند واین دقیقاْ همان چیزی است که دشمنان مردم این سرزمین می خواهند.

چهره های برجسته درمیان جامعه اهم ازچهره های دینی وسیاسی مسولیت دینی ووطنی دارنددرسخنان شان مردم را به وحدت وهمبستگی دعوت کنند. نویسندگان؛ رسانه ها وتحلیل گران درگفته های شان پیوسته مردم را به همسویی ووحدت بکشانند. ماهمه باید متوجه مسولیت های خویش برای رسیدن به یک کشور مرفع که درآن صلح؛آزادی وامنیت حاکم باشدباشیم. نباید اجازه دهیم که دست های از روی جهالت در یک پارچگی ملت تفرقه ایجادکنند ومردم را به دسته ها وشاخه تقسیم نموده و آنان را با یکدیگرمتقابل ومتضادسازند.

محمدصابرپویا

ممکن است شما دوست داشته باشید