روزنامه ملی انیس

با استفاده  از عقلانیت و خرد اندیشمندانه می توان پیروزی را به آغوش کشید

هرگاه با استفاده از تجارب برگزاری و تدویر نشست ها و کنفرانس های کوچک و بزرگی که در رابطه به رفع مشکلات ناشی از تداوم جنگ ونا آرامی ها در افغانستان رونما گردیده، دورنما و یا پیامدنشست علمای جهان اسلام را که در عربستان سعودی در رابطه به تأمین صلح و ختم جنگ از طریق مذاکره و مفاهمه و فتوای حرام دانستن جنگ و برادرکشی سرزمین افغانها، تدویر یافته است و دو روز را در برمی گیرد مورد بررسی قرار دهیم و انتظار مردم تشنه به صلح افغانستان را که چهار دهه بارسنگین جنگ تحمیلی و نا آرامی ها را به شانه کشیده اند مورد تحلیل قرار دهیم، با سرو صدا ها و افواهات غیر واقعی ویا طرفداران یکی از طرفین درگیر یعنی طالبان و حمایت گران آنان را مورد بحث خود قرار دهیم، در قدم اول این گفته و اگرو مگرهای که در کله و مخیله گروه طالبان به عنوان طرف مقابل با حکومت وحدت ملی وجود دارد و در چرخش است، و برخورد های غیر اختیاری گروه مذکور را مقایسه کنیم و همچنان ثمره این نشست را باسایر نشست ها مورد ارزیابی علمی و واقعی گرایانه قرار دهیم، در اولین دیدگاه بازهم سیاست های دو بُعدی بازیگران دست اول دخیل در قضایای تداوم جنگ در افغانستان یعنی زمامداران پاکستان و در رأس نظامی گران استخبارات آن کشور در برابر ما مجسم می گردد، که تمام تعهدات شان مبنی بردست کشیدن از حمایت گروه های مسلح مخالف حکومت افغانستان از جمله طالبان در تمام نشست ها و کنفرانسها فقط تازمانی دارای اعتبار بوده که از جلسه خارج و به کشور خود رسیدند یا نرسیدند، بازهمان فعالیت های حمایت گرایانه خود را ادامه دادند و برآتش افروخته شده در افغانستان هیزم پرتاب کردند، و اما اکنون در این نشست که تمام علمای دین در افغانستان و علمای جهان اسلام به خاطر رفع مشکل جنگ و خون ریزی، در عربستان سعودی قبله مسلمانان و سرزمین بعثت و تولد پیامبر بزرگ اسلام گردهم آمده اند، تا با فتوای همه جانبه خویش با حرام دانستن جنگ و برادرکشی در افغانستان آتش جنگ را خاموش سازند و از تداوم این جنگ تحمیلی جلوگیری نمایند، دیده شود که زمامداران پاکستان تا چه اندازه به فتوای شرعی که جنگ را مردود می دانند و صلح را خیر و فلاح جامعه اسلامی می خوانند، پای بندی دارند و برای تأمین صلح در افغانستان که در حقیقت صلح و ثبات جهان به آن بستگی دارد اعتقاد و اعتماد می داشته باشند یا خیر، تا چه اندازه تعهدات خود را اعلان می نمایند و در کنار مردم متدین و مسلمان افغانستان که با همدیگر در خانه خدا«ج» و مهد گسترش دین مقدس اسلام تجدید تعهد می کنند و در پروسه تفاهم ومذاکره طالبان را برای صلح تشویق و ترغیب می نمایند. ولی هنوز قضاوت در این زمینه زود است.

 دانشمندان و آگاهان عرصه های سیاسی می گویند:

نیش گژدم نه از سرکین است

بلکه خوی و خـصلتش اینست

به این معنی که زمامداران استخبارات پاکستان که خصلت گژدم و عادت ضرر رسانی را در قبال مردم کشور ما با تجهیز و آموزش گروپ های مخرب مسلح مخالف از جمله طالبان القاعده و گروه خرابکار حقانی جزء عادت و خوی خود ساخته اند. اکنون به هیچ شرایط و راهکاری از این خصلت گژدم صفتی خود دست بردار نیستند. از امکان بدور نیست که در ختم نشست علمای دین در مکه مکرمه بازهم از حمایت گروپ های مسلح خرابکار دست برندارند و آتش جنگ و حملات انتحاری را در افغانستان جاری نگهدارند، در حالیکه این نشست در خانه خدا«ج« و در سرزمین مقدس و محل گشایش دروازه های جنت تدویر می یابد و در محلی که توبه تمام مسلمانان قبول و  ازگناه و معصیت پاک می گردند بعداً صداقت و راستکاری پیشه آنان می شود و دیگر از گناه و معصیت دست می کشند، ولی با خصلت ددمنشانه که نظامی گران پاکستان در قبال مردم کشور ما در قلب های خود زرق کرده اند، چندان اعتبار وجود ندارد که در چنین مکان مقدس توبه کنند و دست از حمایت گروه های مسلح مخالف دولت افغانستان بردارند، و برتعهدات خلاف کاری خود تجدید نظر نمایند و بگذارند که مردم افغانستان در یک فضای صلح و صفا زندگی کنند و ثبات در تمام کشور های منطقه نیز گسترش پیدا کند جنگ و خون ریزی کاملاً از میان برداشته شود و مسلمانان در فضای صلح و اخوت اسلامی به ادای مناسک دینی خویش بپردازند و با استفاده از عقلانیت خرد اندیشمندانه همه در کنارهم با صلح و برادری زندگی اجتماعی خویش را سپری کنند و شکران نعمات خداوند«ج» را به جای آورند. 

ممکن است شما دوست داشته باشید