روزنامه ملی انیس

باید کار بنیادی برای بهبود وضعیت زندگی زنان در کشور صورت گیرد

در حالی همه ساله از ۲۵ نوامبر به عنوان روز جهانی محو خشونت علیه زنان در افغانستان برگزار می شود که هنوزهم زنان در افغانستان بخصوص قره و قصبات کشور با مشکلات گوناگون ازجمله خشونت علیه آنها دست و پنجه نرم می کنند خبرنگار روزنامه ملی انیس صحبتی را با چند تن از زنان افغان در مورد ۲۵ نوامبر روز جهانی محو خشونت علیه زنان درکشور انجام داده که نشر می گردد.
حمیده وردک رئیس روند اجتماعی عدالت افغانستان گفت: طی۱۹سال گذشته فرصت های خوبی برای زنان کشور فراهم شده و زنان ازاین فرصت ها استفاده کردند اما بعضی فرصت ها به عدر رفته است. درجریان ۱۹ سال گذشته موضوعی که بعد از حقوق بشر و آزادی بیان مورد توجه جامعه جهانی قرار گرفته بحث حقوق زنان در افغانستان بود تا برای چالش های زنان افغان رسیدگی صورت بگیرد و امید واری زنان برای یک آینده درخشان درکشور وجود داشته باشد اما بحث زنان بشکل امتیاز گیری مطرح شد و در این مدت کار بنیادی برای زنان افغان صورت نگرفته است.
اکنون علاوه بر چالش های ناامنی، زنان افغان با مشکلات اقتصادی، بیکاری، تحصیلی و… رو به رو هستند که و این چالش ها باعث گردیده که با گذشت هر روز خشونت علیه زنان در افغانستان به اوج خود برسد ولی تا حال متاسفاًنه دراین راستا توجه صورت نگرفته است. متاسفأنه با گذشت هر روز وضعیت امنیتی درافغانستان بدتر می شود و زندگی زنان با تهدید بیشترمواجه می شود به دور از دغدغه ها و کشمکش های سیاسی که فعلاً در کشور جریان دارد.
اخیراً حملات انتحاری و انفجارات درکشور شدت یافته است و هر روزه از خانواد های قربانی می گیرد بیشترین زنان و اطفال در رویداد های امنیتی متضرر می شوند. برعلاوه آن با گذشت هر روز خشونت های خانوادگی در کشور افزایش پیدا می کند قضای خشونت علیه زنان بگونه درست بررسی نمی شود. انحصار قدرت دربخش کاری به دست مردان در ادارات دولتی و خصوصی مشکل دیگر زنان کشور به شمار می رود که این کار سبب شده تا زنان با مشکلات زیادی در جامعه دست و پنجه نرم کنند.
وی از دولت افغانستان و جامعه جهانی می خواهد که روی کارکرد ها و برنامه های که در ۱۹ سال گذشته برای زنان افغانستان انجام شده است، باید تجدید نظر صورت گیرد و کار بنیادی برای بهبود وضعیت زندگی زنان در افغانستان انجام شود.
وی درمورد حفظ حقوق زنان افغان در مذاکرات صلح قطر گفت: من فکر می کنم که بحث صلح افغانستان فراتر از حقوق زنان و آزادی بیان در کشور است چون دراین مذاکرات موضوع حقوق زنان، آزادی بیان برای طالبان اولویت ندارد تا هنوز روی این موارد بحث نشده است. وی از دولت و طالبان می خواهد که برعلاوه این که در مذاکرات صلح قطر حفظ حقوق زنان، آزادی بیان، حقوق بشر و… سایر موارد در نظر گرفته شود باید طالبان به خواست مردم افغانستان که همانا صلح دایمی درکشور است، لبیک بگویند زیرا مردم افغانستان از چهل سال جنگ در کشور خسته شده اند.
خاطره اسحاقزی وکیل پیشین شورا ولایتی کابل گفت:طی ۱۹ سال گذشته زنان افغانستان در بخش های مختلف پیشرفت ها و دستآورد های چشمگیر داشتند ولی متاسفاًنه برای زنان کشور پسنده نبوده و فعلاً زنان افغانستان بخصوص زنانی که در قره و قصاب کشور زندگی می کنند آنها در حالت دشوار قرار ندارد و همیشه بخاطری حقوق شان قربانی می دهند.
وی همچنان می گوید: بر علاوه این که خشونت علیه زنان توسط مردان در کشور وجود دارد در شرایط فعلی بدترین خشونت علیه زن توسط زنان انجام می شود. با وجودی که زنان با مشکلات گوناگون روبه رو اند ولی ما هیچ گاه باخت را قبول نخواهیم کرد و همیشه بخاطری حقوق زنان مبارزه خواهیم کرد تا بتوانیم صدای رسای زنان افغان باشیم و جایگاه خود را به عنوان یک زن افغان در جامعه پیدا کنیم طوریکه تاریخ ثابت کرده که زنان افغانستان شجاع و با غیرت هستند ما همان سلسله تاریخ آنها را به شیوع جدید و مبرم تعقیب خواهیم کرد.
وی ضمن نگرانی از عدم حضور چشمگیر زنان درمذاکرات صلح قطر گفت: باوجودی که حضور زنان در مذاکرات صلح قطر چمشگیر نبوده اما زنان برجسته کشور در مذاکرات صلح قطر حضور دارند. وی اظهار امید واری کرد که آنها از منافع شخصی شان در مذاکرات صلح قطر بگذرند و سرنوشت زنان که نیمی از پیکر جامعه را تشکیل می دهند، درنظر بگیرند و نمایندگی خوبی از زنان کشور کنند.
وی از دولت افغانستان، جامعه جهانی و امریکا می خواهد که خط سرخ زنان افغان در مذاکرات صلح قطر مدنظر گرفته شود درصورتی که در صلح آزادی بیان، حقوق زنان و دست آورد های ۱۹ سال گذشته افغانستان از دست بدهیم ما این صلح را کار نداریم امید است که گفتگو های صلح قطر میان دولت و طالبان باحفظ موارد یاد شده نتیجه مثبت بدهد.
خواجه نصیراحمد صدیقی

ممکن است شما دوست داشته باشید