روزنامه ملی انیس

ایجاد مرجع واحدگفتگوهای صلح تمثیل بهتربرای انعکاس صدای مردم

 صلح نیاز مبرم مردم افغانستان است که در تسهیل این روند باید همه‌‌ طرف‌های سیاسی باانعطاف پذیری بشمول حکومت حضور داشته باشند. در پروسه صلح ضمن گفتگو و مشوره با کشورهای همسایه و‌منطقه و دخیل ساختن این کشور‌ها در موضوع صلح، چنانکه منافع هیچ‌ مملکتی در آوردن صلح، صدمه نبیند.

 شکل گیری یک اجماع بزرگ احزاب و شخصیت‌های سیاسی در کنار حکومت افغانستان نیزضروریست که آنها بصورت مستقیم با جانب مقابل در مورد پروسه صلح صحبت و گفتگو کنند.

پراکند‌گی‌ در تلاش‌های صلح چالشیست فرا‌راه آغاز گفتگوها، اما باانعطاف پذیری رهبران حکومت وحدت ملی و شکل‌گیری این مرجع، تلاش‌های متفاوت صلح زیر یک چتر واحد منسجم خواهد شد. ایجاد مرجع واحد برای پیش‌برد گفتگوهای صلح تمثیل بهتربرای انعکاس صدای مردم خواهدبود.

هر‌‌کوششی که ازهرجناح در راستای تسهیل پروسه صلح صورت بگیرد، قابل تمجیداست، اما در صورتی که این کوشش‌ها متمرکز شود و در مسیر واحد صورت بگیرد. در آن زمان نمایند‌گی بهتر از همه مردم افغانستان خواهدکرد. کوشش هایی که در راستای صلح وجود دارد با همه اطراف توحید شود و نوع همآهنگی صورت گیرد تا این که صدای واحد مردم افغانستان برای حمایت از پروسه صلح تمثیل شده بتواند. مشوره ها ادامه پیدا کندو درنتیجه آن همه بتوانند کوشش های خود را درراه رسیدن به هدف صلح ثبات درکشورهمآهنگ سازند. ازدیدگاه اسلام صلح پایداروآرامش جوامع بشری جزدرسایه ایمان، صداقت ووفا به آنچه که تعهد می گردد، همزیستی مسالمت آمیزدرکشور ومنطقه محقق نمی شود.

حلقه همه اجتماعات بشری که ازنظر زبان ، نژاد، ثروت ومنطقه جغرافیایی و… متفاوت اند فقط روابط خوب ، داشتن اعتماد به یک دیگر،حسن همجواری وعمل به آنچه که برای مردم خودویادرسطح منطقه وعده می دهیم، می باشد.

مسئله صلح در اسلام موضوعی اصیل و ریشه داری است که ارتباط ، پیوند ناگسستنى و محکمى باطبیعت اسلام ، زندگى و انسان دارد. زندگی همراه با سازش و مسالمت از نیازهای فطری بشری است در جامعه ای که برصلح استوار است و مردم در آن با هم زندگی مسالمت آمیزی دارند امکان ترقی تعالی وجود دارد.

 همکاری میان انسان ها همراهی با مودت و مسالمت را رقم زده، جامعه و مردم رو به سوی پیشرفت و علم رهنمون می شوند. عدم صلح در یک اجتماع؛ انسانیت، محبت وصله رحم میان مردم را از بین می‌برد و نه تنها اتحاد ملی به وجود نیامده بلکه به اختلافات دامن زده و به شیرازه زندگی همگان صدمه می زند. امروزه دست یابی به علوم ازمهمترین نیازهای جامعه محسوب می شود. درچنین فضایی چگونه می توان به تحصیل ، پیشرفت ودست یابی به علوم مختلف امید واربود.

برقراری عدالت و حق در جامعه نیازمند صلح و امنیت است. بدون صلح و امنیت کرامت انسانی نادیده گرفته شده و حقوق اولیه بشری چون تحصیل ،کار وصحت ازدست می رود.سال های متمادی جنگ و ناآرامی در کشور صدمات و خسارات جبران ناپذیری به مردم ما وارد ساخته است.

عدم وجود صلح و دامن زدن به اختلاف ها در میان اقوام کشور از سویی و حملات تروریستی گروه های منسوب به القاعده دراین کشورازجانب دیگر، امنیت و صلح را به مخاطره انداخته است.

پدیدۀ تروریزم جهانی که مرز را نمی‎شناسد امروز به یک معضل حاد جهانی تبدیل شده است. این در حالیست گروه داعش که در اکثر نقاط کشورهای عربی به فعالیت تخریب کاری و جنایات بی‎شمار دست می‎یازید دراثرفشارجامعه جهانی ازهم پاشیده ومتواری گردیده اند تازه دارد در گوشه، گوشه از کشور ما هسته‎گذاری می‎نمایند. در چهار سوی کشور ما که همسایه‎های ما قرار دارند ازین هسته‎گذاری می‎توانند به مرور زمان متضرر گردند. بنا برین هیچ یک از همسایه‎های کشور ما دراین چالش احتمالی نمی‎تواند بی‎تفاوت نظاره‎گر باشد.

چون تروریزم جهانی حد
و مرزی نمی‎شناسد گاه و ناگاه امکان متضرر شدن وجود دارد، پس جا دارد که همسایگان کشور ما در همکاری با جامعه جهانی در یک مبارزه همآهنگ و پی‎گیر در مقابله با تروریزم جهانی همگام گردند.بنا برین بر همه کشورهای منطقه لازم و ضرورست تا به خاطر تقویه نیروهای رزمی کشور ما که در مبارزه با تروریزم 

در سنگر نخست قرار دارند کمک‎های نظامی و اقتصادی نمایند. زیرا القاعده، گروه‎ افراطی داعش، تروریزم جهانی و ازدیاد روز افزون موادمخدر در سطح منطقه و جهان تهدیدهاییست که همۀ بشریت را به خطر جدی مواجه ساخته است. بدین ملحوظ باید جامعه جهانی یک‎‏بار دیگر در امر مبارزه با چالش‎های جاری درمنطقه تعهد خودرا تجدید نمایند. بنا برین درین مقطع زمانی روابط خوب همسایه‎گان ما و پشتیبانی منطقوی در امر تأمین صلح در کشور و منطقه یک نیاز مبرم به حساب می‎آید، زیرا اوضاع امنیتی در کشور ما و منطقه هنوز به یک دشواری بزرگی تبدیل شده که باید به آن پایان داده شود. اجماع منطقوی و جهانی اگر می‎خواهند از درد سر گروه‎های افراطی القاعده، طالب و داعش در امان بمانند، باید به تأمین امنیت کامل در افغانستان متعهدگردیده ، ثبات، صلح وسلم رادر منطقه به وجود آورند.

لانه‎ها و حامیان این گروه‎های دهشت‎افگن را در جاهای که اکنون تثبیت شده اند، هدف قرار داده از میان بردارند. تا زمینه صلح و سلم در منطقه مهیاگردد. انسان‎هایی که درین منطقه زیست باهمی دارند چند صباحی را در آرامش تام به سر برند. کشورهای منطقه باید به تعهداتشان صادقانه عمل نمایندو درامرمبارزه باپدیده تروریزم همگام باافغانستان وکشورهای متحد واردعمل گردند. بدین ترتیب دراندکترین زمان مردم کشورهای منطقه وحتا جهان در صلح و آرامی قرار گرفته و همه در فضای امن به زندگی و سعادت دایمی خواهند رسید. خشونت ، نا امنی ، دلهرگی تشویش ، بیم وهراسی که درمیان انسان های مسکون درین خطه جریان دارد، فروکش کرده در امن کامل به سر خواهند برد. هیچ انسانی دیگر شاهد انتحار، انفجار، کشتار گروهی مردم و ویرانی وطنش نخواهد بود.

صلح، صفا و صمیمیت در منطقه طنین‎انداز گردیده، مردم همه در فضای دوستی ، برادری و همکاری صادقانه با یکدیگر درب بهروزی و مؤفقیت را دق‎الباب خواهند کرد. افغانستان یکی از جمله کشورهایی ا‎ست که همیشه قربانی انتحاروانفجارتروریزم منطقوی گردیده و از جانبی سد محکمی واقع گردیده است تا کشورهای منطقه و حتا جهان ازین آشوب در امان باشد. ایتلاف جهانی اگر می خواهند واقعاً ازدردسر گروه های افراطی القاعده، طالب وداعش درامان بمانند، امنیت عام وتام را درافغانستان ومنطقۀ آسیا به وجود آورند، لانه ها وحامیان این گروهای دهشت افگن را درجاه های که اکنون تثبیت شده است هدف قرارداده وازمیان بردارند. این یک واقعیت مسلم است که افغانستان بیشتر ازهرزمان دیگر به همکاری های اقتصادی فنی ومسلکی منطقوی نیازمنداست.باآنکه جامعه جهانی به خصوص ایالات متحده امریکاازیک طرف درامرمبارزه باتروریزم تعهدمحکم واستواردارند. ازجانب دیگر باجستجوی راه های حل سیاسی می خواهند معضل افغانستان رابایک نتیجه مثبت به پایان برسانند.

با استفادۀ درست ازین فضای کنونی فرصت خوبی برای رهبران حکومت وحدت ملی میسرگردیده است که با سودجستن ازفضای کنونی به نفع کشور ومردم مااقدام عملی انجام دهند. باتعهد همکاری های جدی جامعه جهانی درمقابل هراس افگنان و باعملی شدن پروسه صلح درکشور زندگی مردم ما به سوی خوشبختی ورفاه تغییر خواهدکرد. برای ازمیان برداشتن تهدیدهای هراس افگنی ، افراط گرایی ومواد مخدر مشترکاً تلاش بایدکرد. بنابرین مانیازمند اقدامات جدی ایالات متحده امریکاوجامعه جهانی درپروسه صلح وتعهد مبارزه باهراس افگنی می باشیم. همکاری های منطقوی درکاهش فقراقتصادی نیزدرافغانستان می تواند نقش برجسته داشته باشد. زمانی که منافع کشورهای منطقه درین نقطه اتصال گره بخورد آنگاه باتمام تلاش درپی تأمین امنیت وایجادصلح وثبات اقدام خواهند کرد. بنابرین افغانستان نه تنها یک کشور امن ودارای صلح وثبات خواهدشد بلکه ازنگاه اقتصادی آهسته آهسته با خودکفایی واستقلال اقتصادی درمنطقه عرض اندام خواهدکرد.درنتیجه نقطه وصلی برای توسعه اقتصادی وروابط اجتماعی کشورهای منطقه خواهدشد.

میم-نون

ممکن است شما دوست داشته باشید