روزنامه ملی انیس

اگرومگرها را باید کنارگذاشت،تا زمینه مذاکره ومفاهمه مساعد شودوامیدواری ها به یأس وناامیدی مبدل نگردد

تجارب نشست های که به خاطر دستیابی به صلح از طریق مذاکره ومفاهمه توأم باهمکاری وتلاش نماینده خاص وزارت خارجه امریکا هنگام ملاقات ها ومشوره با کشورهای ذیدخل در قضایای افغانستان وشروع راهکار های مذاکره مستقیم ودوامدار با هیئت صلح افغانستان چه درکشور های عربی ویا هم درافغانستان،چین، روسیه وعربستان سعودی که درجریان سال روان تا اکنون صورت گرفت، متاسفانه که با دستآورد های چشم گیری که بتواند برای کشودن گره کور مشکل قضایای افغانستان مبنی بر هموار ساختن راه مذاکره ومفاهمه با گروه طالبان مسلح ودستیابی به صلح درافغانستان کمترهمراه بوده ویا کمتر سراغ می گردد.

این درحالیست که تعدادی ازسیاسیون داخلی افغانستان اعم از دولتی وغیر دولتی که نهاد های سیاسی ومدنی را نیز در بر می گیرد بعد از پایان یافتن بدون نتیجه نشست ابوظبی  وعدم حضور هیئت صلح افغانستان در این نشست، بار دیگر به تدویر نشست جده در عربستان سعودی چشم وافکارخود را معطوف ساخته وانتظار دارند تا با تدویر این نشست صلح،راه و امکان دستیابی به صلح به همکاری کشور های که برای تامین امنیت به افغانستان  علاقه مندی دارند هموار گردد وآتش جنگ های تحمیلی درکشور جنگ زده افغانها خاموش شود.

اما نمایندگان گروه طالبان که بدون شک نمی خواهند از حرف وفرمان زمامداران استخباراتی کشور های همسایه افغانستان که درحقیقت امر ولی نعمتان طالبان گفته می شوند سرکشی کنند وبدون قبولاندن شرط ها وپیش شرط های زمامداران نظامی استخبارات منطقه بالای افغانستان  به تامین صلح وامنیت از طریق مذاکره  تن دردهند.

درهمین روزهای اخیر افواهات وجود دارد که نمایندگان طالبان ملاقات رو دررو با هیئت صلح افغانستان را درنشست جده رد کرده اند وحتا از رونما شدن چنین ملاقات ومذاکره رو در روبا هیئت صلح افغانستان انکار نمودند درحالیکه کشور عربستان سعودی بر تلاشهایش به خاطر هموار ساختن راه مذاکره مستقیم  با هیئت صلح افغانستان با طالبان را فزونی بخشیده وآمادگی برگزاری این نشست را در آینده نزدیک می داشته باشد، درهمین راستا، نماینده خاص وزارت خارجه امریکا نیز به خاطر حضور کشور های امارات عربی ونمایندگان کشور های چین، امریکا، پاکستان وایران  درنشست جده، تلاش هایش را فزونی بخشیده وراه حل معضل افغانستان را ازطریق مذاکره ومفاهمه وانمود می سازد.

آگاهان عرصه سیاسی به این عقیده اند که ایجاد کندی در کار مذاکره ومفاهمه طالبان با هیئت صلح افغانستان  بازهم برعدم رضایت استخبارات نظامی کشور همسایه افغانستان وابسته گی دارد،زیرا گفته می شودکه عدم دسترسی به نتایج مثبت درنشست ابوظبی نیز بالاثرکم توجهی زمامداران پاکستان وا نمود می گردد.

هرگاه ایالات متحده امریکا وکشور های علاقه مند صلح درافغانستان بار دیگر زمامداران پاکستان را در مطابقت به تعهداتی که صدر اعظم جدید پاکستان به خاطرتامین صلح درافغانستان سپرده بود واداربه همکاری بسازند.وبا فشار های سیاسی زمامداران این کشور را وادار نمایند تا برای حاضر شدن طالبان به پای میزمذاکره  تلاش نماید، از امکان بدور نیست که با تدویر نشست جده و ملاقات طالبان با هیئت  صلح افغانستان، زمینه دست یابی به صلح وقطع جنگ درافغانستان  مساعد گردد وانتظار طالبان مبنی بر خروج نیروهای خارجی از افغانستان نیز به پایان برسد وسایر گروه های مسلح نیز به پروسه صلح بپیوندند ومردم رنجدیده افغانستان برای آبادانی کشور ویران شده  خویش همه درکنار یکدیگر برادر وار کمر همت بربندند وبه جنگ های که فقط  بر برادرکشی میان افغانها فزونی به عمل می آورد نه بگویند.

آگاهان عرصه های سیاسی به این عقیده اند که طرف های درگیر جنگ درافغانستان بایدتلاش نمایند تا درهنگام تدویر نشست صلح هرکدام به نوبه خود از اگرو ومگر های که بدون درد سر وسرگردانی دوامدارافغانها که از مداخلات بیگانگان ناشی می گردد صرف نظر کنند وبیاد بیآورند که بدون خود افغانها وگذشت از رویداد های پلانی بیگانگان هیچ کس وهیچ نیرووکشور دیگری نمی تواند مشکل وقضایای پیچیده افغانها را به خاطر دستیابی صلح حل نماید وصلح وثبات را درافغانستان  که صلح وثبات منطقه به آن وابسته گی دارد دراین سرزمین تامین کند.

نوری هروی

ممکن است شما دوست داشته باشید