روزنامه ملی انیس

اولین گروه کارگران مهاجر درسال آینده به خارج فرستاده می شود

وزارت کار وامور اجتماعی دیروز ستراتیزی ملی مهاجرت کار را افتتاح کرد .

این ستراتیژی فرصت کار قانونی کارگران افغانستان را به کشور های خارجی فراهم واز فشار روز افزون جوانان به بازار کار می کاهد و اشتغال زایی و با اختصار انکشاف اقتصادی را در قبال خواهد داشت .

به گزارش آژانس باختر ،در محفل افتتاح ستراتیژی ملی مهاجرت فیض الله ذکی وزیر کار وامور اجتماعی در رابطه به ارزش ومحتوای این ستراتیژی صحبت کرده گفت : مطابق قانون با در نظر داشت تجارب ومطالعه وضیعت ملی ،منطقه ای وبین المللی بازار کار وعرضه وتقاضا ستراتیژی های معین را تدوین مطابق آن حرکت نمایند به همین منظور وزارت کار واموراجتماعی به حمایت سازمان های بین المللی مهاجرت وکار این ستراتیژی را تدوین کرد.

به گفته ذکی ، ستراتیژی یاد شده روی سه استقامت عمده استوار است اول چگونگی بهبود بخشیدن فرستادن کارگران ،چگونگی بهتر شدن عواید وارده کارگر به کشور وحمایت از حقوق کارگر مطابق تفاهمنامه های که باکشور های متقاضی صورت میگیرد .

ذکی اعلام ستراتیژی را گام بزرگ واقدام عملی درنظم کار خوانده افزود که افغان ها سالها در کشور های خارجی با هویت دگر مشغول کار بودند چون کشور های کارگر پذیراز سی سال به اینسو صدور ویزای کار به افغانستان رامتوقف ساخته بود حال با تدوین ستراتیژی وامضای تفاهمنامه ها با کشورهای کارگر پذیر فرصت بزرگ برای اشتغال زایی بوجود خواهد آمد .

ذکی در برابر پرسش خبرنگار در مورد آدرس ،معیارها وچگونگی فرستادن کارگران مهاجر خارج از کشور گفت با امارات متحده  ابوظبی تفاهمنامه در این مورد به امضا رسیده اما متخصصین هردو کشور روی این موارد کار خواهند کرد.

وی همچنان یاد آور شد که وزارت های داخله ومالیه در این خصوص همکار خواهند بود ومساله فرستادن کارگران واجد شرایط توسط ۲۷شرکت خصوصی که همکار با وزارت کار وامور اجتماعی اند صورت خواهد گرفت اما وی تاکید کرد که شرکت های خصوصی حق فروش ویزه کار را به شهروندان ندارند .

به گفته او فرستادن اولین گروه کارگران مهاجر در حمل سال آینده آغاز شود .

چند سال قبل  نیز تفاهمنامه فرستادن کارگران افغان با قطر نیز به امضا رسیده بود اما عملی نشد .

ممکن است شما دوست داشته باشید