روزنامه ملی انیس

انجنیر محمدامین کریم بحیث مشاور رئیس جمهور مقرر شد

محمد اشرف غنی با صدور حکمی انجنیر محمدامین کریم را به عنوان مشاور خود برگزیده است.

درحکم رئیس جمهور گفته شد که او حق اشتراک در تمام شوراهای عالی ریاست جمهوری به استثنای شورای امنیت ملی و جلسات کابینه را دارد.

ممکن است شما دوست داشته باشید