روزنامه ملی انیس

انجنیر شاه محمد عزیزی: حکومت نیازمندی های تخنیکی تصدی ملی بس را مرفوع سازد

انجنیر شاه محمد عزیزی معاون فنی بهره برداری ریاست تصدی ملی بس گفت: ریاست تصدی ملی بس یک مؤسسه مسافر بری و ترانسپورتی است که خدمات را به شهروندان انجام بدهند. در شهر کابل فعلاً در سه بخش وسایط ما توظیف است که آمریت حوزه اول مادرساحه زنده بانان یا پل محمود خان آمریت حوزه دوم ما در ساحه خوشحال خان و آمریت حوزه سوم ما در خواجه بغرا موقعیت دارد. که در آمریت حوزه اول ۲۴۹ عراده واسطه در آمریت حوزه دوم ما جمعاً ۲۰۸ عراده واسطه در حوزه سوم ما ۱۶۹ عراده واسطه موجود است که از جمله آنها فعلاً در حوزه اول ۴۳ عراده موتر در حوزه دوم ۲۰ عراده موتر و در حوزه سوم ۳۰ عراده موتر فعالیت دارد یک تعداد وسایط ما نسبت عدم درایور توقف است و یک تعداد وسایط ما ضرورت به ترمیم اساسی دارد.

وی گفت: ریاست تصدی و مسافربری ملی بس با چالش های خیلی بزرگ مواجه است، مثلاً وسایط سکتور خصوصی که در شهر کابل فعالیت می کنند غیر منظم است.

اما وسایط ریاست تصدی ملی بس روی یک پروگرام معین فعالیت می کند. که بی برنامه گی وسایط سکتور خصوصی باعث رکود ریاست تصدی ومسافر بری ملی بس شده است و   دیگر اینکه سرک های کابل که یک شهرپر نفوس است ستندرد نیست که وسایط ملی بس در آن فعالیت کند و همچنان تراکم وسایط نیز باعث شده که وسایط ما خیلی به کندی فعالیت داشته باشد. بناءً از حکومت می خواهیم نیازمندی های تخنیکی ما را مرفوع بسازد تا وسایطی که غیر فعال است فعال بسازیم.

وی علاوه کرد: ۱۰۰۰ واسطه را که کشور دوست هند قرار است به ریاست تصدی ومسافر بری ملی بس کمک کند آنها یک شرط داشته و آن اینکه ما باید ۳۵۰ عراده واسطه خویش را که پرزه اش را دولت هند برای ما کمک می کند فعال کنیم. اما در قسمت ترمیم این موتر ها یک مشکل کوچک پش آمد که امیدواریم شرکتی که با کشور هند قرار داد پرزه جات را نموده پرزه جات را در اختیار ما قرار دهد. که انشاءالله بعد از ترمیم ۳۵۰ عراده وسایط ۱۰۰۰ واسطه هندی دیگر را در اختیار ریاست تصدی مسافربری ملی بس قرار می گیرد.

و همچنان کشور ازبیکستان ۶۵۰ عراده واسطه را برای افغانستان کمک می کند. هرگاه این واسطه در اختیار ما قرار گیرد در نظر داریم برای بیش از ۱۰۰ واسطه راننده زن استخدام کنیم تا در خدمت خانم ها قرار گیرد.

وی افزود: قبلاً در رژیم داکتر نجیب الله از طریق دولت آن زمان سبسایدی داده می شد تا اینکه ریاست تصدی مسافر بری ملی بس به ضرر دولت و به نفع طبقه کم در آمد جامعه خدمت نمایند همچنان در زمان حکومت حامد کرزی هم تصدی ملی بس توسطه هیئت کارشناس وزارت مالیه بررسی و ارزیابی
می گردید ضرر سالانه ریاست تصدی و مسافر بری ملی بس ثبت و از طریق دولت سبسایدی داده می شد، اما اکنون وزارت مالیه برعلاوه اینکه سبسایدی را متقبل نمی شود بلکه فیصدی سکوک و مالیه تقاضا می نمایند در حالیکه ما در حمل هر راکب ۲ افغانی ضرر را متقبل می شویم که این امر نیز سبب رکود ریاست تصدی و مسافربری ملی بس شده است.

محمد نعیم «نوابی»

ممکن است شما دوست داشته باشید