روزنامه ملی انیس

انجمن نرس قابله ها خواستار ارائه بیشتر صحی برای زنان در کشور شد

انجمن قابله های افغانستان خواستار مواظبت بیشتر دولت از طفل ومادر درکشور شد.

به گزارش آژانس باختر  انجمن قابله های افغانستان از روز جهانی همبستگی زنان جهان ضمن محفلی زیر نام شب مادران دریک نگاه تجلیل بعمل آمد.

دراین محفل فدامحمد پیکان معین وزارت صحت عامه ، پوهنیار سیده مژگان مصطفوی معین وزارت اطلاعات وفرهنگ، شماری از اعضای پارلمان و جمعی کثیری از نرس قابله ها شرکت داشتند .

سخنرانان روی موقف زن درجامعه افغانی و ارائه خدمات صحی برای آنان صحبت کردند و دیدگاه شان را مطرح ساختند .

دراخیر شرکت کنندگان قطعنامه را صادرکردند که درآن برارائه خدمات بیشتر صحی برای زنان واطفال کشور تاکید شده است و از وزارت صحت عامه خواسته شد تا زمینه فعالیت بهتر و خوبتر را برای نرس قابله ها مساعد ساخته و درساحه کار و فعالیت ازآنها حمایت بیشتر شود.

ممکن است شما دوست داشته باشید