روزنامه ملی انیس

اناتومی جراحی ثدیه ها

ثدیه ها ناحیه pectoral را از اضلاع دوم الی ششم عموداَ تصرف مینایند و سرحد وحشی sternum تا به خط میانه یا متوسط ابطی به قدام افقی به شکل نیمه حلالی بوده و در های Facis علوی قرار میگیرد. از نسج های شحمی ساخته شده و سبب افراز شیر میشود axillary tail of spence یک ناحیه از ثدیه ها بوده و عمیق تر در deep fascia عمیق قرار دارد. در حالیکه تمام ثدیه یک ساختمان تحت الجلدی میباشد lateral thoracic artery شاخه های متعدد داشته internal – mammary artery شده را اروا می نماید.

تومور های ثدیه:

تومور های سلیم ثدیه

۱-Fibroadenoma:- یک تومور سلیم است که در آن حجرات اپیتیلیل یکجا شده در یک سترومای فیبروزی میباشد یک اختلال انکشافی نورمال یک لوبول واحد میباشد.

انواع

۱-نوع pericaalicalar که در آن نسج فیبروز زیاد میباشد.

۲- نوع intracanalicular که در نسج فیبروز کم میباشد.

تظاهرات کلینیکی:

۱-سن که مصاب میشود ۲۰ ساله میباشد.

۲-نزد مریضان Lump های بدون درد موجود میباشد.

۳-نرم

۴-از خاطر متحرک بودن آن بنام موش ثدیه یاد میشود.

تداوی برداشتن Lump

 • در نوع PCpericanalicular لمپ سطحی میباشد توسط یک شق تحت perareoolar برداشته میشود.
 • در نوع ICintracanalicular لمپ عمیق تر و محیطی بوده با شق تحت پستانی برداشته میشود.

اختلاطات:- بسیار بسیار نادر است پس سنین ۲۰ الی ۳۰ سالگی یک تغیر Sarcomatous را تجربه میکیند.

Culac to coele:- یک سیست جامد تحت آریولر که با شیر پر شده باشد زیاد تر در زمان شیردهی موجود میباشد از سبب تخلیه نا مکمل شیر یا توته های ایپتیل که قنات Lactiferous را بسته میکند بوجود می آئید وقتی که قنات بسته شده دور تر تجمع شیر سبب بزرگ شدن ثدیه میگردد.

۱-کمتر به Calcification میرود. ۲- توسط برداشتن سیست و قنات Lactiferous تداوی میشود.

قیع فزیولوژیک:

۱-شیر ده است ۲- در نوزادان افراز لکتروم برای ۲-۱  روز میباشد بعد از تولد غالباَ از سبب تنبه هورمون مادری موجود است.

قیع پتالوژیک

۱-آمدن قیع از نوک پستان یک مشکل غیر معمول در OPD جراحی نمی باشد.

۲-زیاد تر از خارج شدن قیع از نوک ثدیه از سبب fibroadenosist میباشد بعد از اینکه مرض ابتدائی کنترول شده عکس العمل نشان میشود.

۳-خون آمدن از یک ثدیه میتواند از سبب یک Papiloma قنات باشد که سلیم است یا از سبب خباثت ثدیه ها.

۴-یک smear از حجرات مرض های خارج بیستر گرفته شده که به معاینات فوراَ ضورت دارد.

۵-دیگر خارج شدن قیع از نوک ثدیه تداوی امراض ابتدائی را ضرورت دارد.

Ductpapiloma:- یک چرک تومور سلیم ثدیه بوده اکثراَ واحد و یکطرفه میباشد بعضی اوقات بطور نادر چندانه ئی، زیادر زنان موسن را مصاب ساخته و خونریزی از نوک ثدثه می داشته باشد.

 • در یکی از قنات های بزرگ Lactiferous واقع میشود .
 • به شکل یک پندیدگی کوچک تحت Areola موجود میباشد که با جزب باعث آمدن خون از نوک ثدیه میشود.
 • چون یک حالت قبل از خباست از باعث Mirodechetomy تداوی میگردد.

Mirodochectomy:- باز کردن قنات Lactiferous و تخلیه نمودن خون توسط یک پروب Lacrimal و با پروب مستقیم معاینه میشود یک توته مثلثی خورد جلد همراه با یک لومن مستقیم و یک قسمت از نسج ثدیه به عمق ۵ الی ۶ سانتی متر برداشته میشود.

Gynaecomastia:- عبارت از بزرگ، دردناک و غیر فزیولوژیک ثدیه در مرد ها میباشد.

اسباب:- اکثراَ هیج کدام سبب موثق موجود ندارد، بعضی اوقات از اسباب هستند که بنام MASTIA سبب میشود.

M– تومور خبث Teratoma، Bornchogenic کارسینوما اند.

AAnarchism نبودن خصیه ها.

Sex:- انومالی های کروموزم جنسی xxy

T– یا Tablets:- دواهای spironolactone cimetidine stilhestrol, digitals اند.

I– یا Idiopathic:-

AAtrophy:- خورد شدن خصیه ها.

تظاهرات سریری:- دو طرفه بروده، در بعضی اوقات یک طرفه است یک پندیدگی کرد یا کروی در ناحیه قابل جس است با سطح نرم بوده.

تداوی:

Lumpedctomy یا Mastectomy یا برداشتن نوک ثدیه و areloa.

 • اختلاطات :- نادر اند میتوانند به یک کارسینوما تغییر کنند.

کارسینومای ثدیه:-

یکی از کشنده ترین سبب نزد زنان میانه سن در کشور های غربی میباشد. فتکور ها و اسباب سببی آن عبارتند از.

۱-سن: در زیر سن ۲۰ سال بسیار نادر است زیاد تر بین سنین ۴۰ تا ۶۰ سالگی واقیات دار.

۲-سرطان ها و سنتروم های ثدیه:

ALifraumenisyindrome:- یک مرض نادر کسانی که سرطان ثدیه فامیلی دارند همرا با تحت فشار دادن جین P59 سبب کانسر میشود.

 • یک بی نظمی نادر autosomal است.
 • ٪۹۰ از منتقلین تا سن ۵۰ سالگی مصاب سرطان ثدیه میشوند.
 • آنها میتوانند تومور های دیگر را در طفلیت داشته باشند مثل سارکوما، اوسیتوسارکوما- لوکومیا است.

B– مرض Aow dens:- مرتبط با چنین سرکوب کننده میباشد بنام (PTEN).

 • ۳۰ الی ۵۰ فیصد مریضان تا سن ۵۰ سالگی مصاب به سرطان میشوند.
 • زخم و یا آسیب در این سندرم چندانه ئی میباشد.
 • Trichilmmoma, haemangiomas, bilateral breast Cancer thproidtumours oral papilloma, multiple facial lipomas
 • Ataaxiatelangiectasiaمرتبط باHaemangioma سرطان ثدیه میباشد.
 • انومالی های کروموزمل:- در بازوی کوتاه کروموزم ۱۷ پیدا میشود نزد خانم های که تاریخچه فامیلی :ارسینومای ثدیه نزد شان موجود میباشد.

۱-BRCA و ۲- BRCA جین های مرتبط با خطرات زیاد هستند.

سرطان های ثدیه همراه با ۱-BRCA,CR منفی میباشد.

سرطان های ثدیه همراه با ۲-BRCA مثبت میباشد.

۴-تغذی:- خطر زیاد مصابیت نزد خانم های Post menopus و چاق زیاد بوده از سبب افراز شیر ستروجن در شحم بطن، نوشیدن الکول ۱-۵ فیصد خطر سرطان ثدیه بیشتر میسازد.

ویتامین C مفید واقع میشود و گرفتن بیش از حد شحم های اشباع شده و گرفتن کم phytoestrogens خطر را زیاد مسیازد.

۵-اسباب اندوکراین:-

۱-هر قدر زمان جمع شدن مریضی ماهوار طولانی باشد، همانقدر خطر Menarche اولیه و Menopausel موخر زیاد میباشد.

۲-هر قدر زمان شیر دهی زیاد باشد به همان اندازه مقاومت طفل بلند میرود و طفل زیاد و هر طفل دومدار شیردهی طولانی دارد.

۳-هر قدر سقط زیاد باشد به همان اندازه خطر های بعدی را زیاد میسازد.

۴-هر قدر مقدار استروجن در OCP زیاد باشد و OCP در طول دوره تولد مثل گرفته شود خطر را زیاد میسازد.

۵-HRT خطر را زیاد ساخته اگر مقدار استروجن بلند باشد و اگر بیشتر  برای ۵ سال گرفته باشده.

۶-جنس مونث:- در خود یک فتکور خطرناک است چرا تنها یک فیصد از مردان مصاب از سرطان ثدیه میشوند.

۷-چیوگرافی:-کارسینومای ثدیه مریضی زنان غربی سفید است در چاپان و تایوان نادر است، فتکور جینیتیکی در یک تعداد وقعات دیده میشود خصوصاَ در کارسینومای دو طرفه.

کارسیوما های نفوذیه یا infiltrating

شکل معمول بوده که در ۶۰ ۷۰ مریضان دیده میشود در این نوع عکس العمل های فیبروتیک زیادتر و عکس العمل های حجروی کمتر به شکل Lumb سخت میباشند از اینرو بنام scirhous carcinoma یاد میشوند وقتی بریده شوند صدای کیتار میدهند.

کارسینومای میدولری ثدیه:- در ٪ ۱۵ واقعات دیده میشود زیاد تر در ثدیه های خوب تشکل یافته و در سنین تولید مثل به وجود می آئید زیاد تر نرم نسبت به سختی میباشد.پ

کارسینومای التهاب ثدیه:

 • تقریباَ کمتر از یک فیصد واقعات کارسینومای تمام ثدیه را میسازد.
 • عمدتاَ زمان حاملگی یا در زمان شیردهی دیده میشود.
 • خباسبت بسیار سریع رشد میکنند که زیاد از نصف نسج ثدیه را مصاب مسیازد.
 • سرخی، درد و بزرگ شدن ناگهانی بسیاز زود رخ میدهد بعضی بنام آبسه ثدیه تشخیص میشود از اینرو بنام Mastitic carcinoma یاد میشود.
 • بیوبسی سهواَ گرفته که فکر شود که یک آبسه ثدیه است.
 • این نوع خراب ترین انزار را دارد.
 • تحت مرحله بندی (TaD) میآید.

مرض Pagets نوک ثدیه یک نام عوضی مترادف است در مرض نوک ثدیه نیست مگر اینکه یک کارسینومای داخل دکتل است که ٪ ۱ مجرا های افرازی را دربر در مگیرد.

که نوک ثدیه و Areola را نفوذ میکند.

کارسینومای Collaid:- با تولید نیوسین داخل حجروی و خارج حجروی تشخیص میشود انزار در این نظر به دیگر کارسینومای نفوذیه مجرای خوب میباشد.

انتشار کارسینومای ثدیه :-

۱-انتشار موضعی:- وقتیکه جسم تومور بزرگ میشود از جلد نفوذ نموده سبب زخم، فنگسی شده، خونریزی، مواد بوناک و در اخیر به عضله pectoralis و صدر نفوذ مینماید.

مقاله علمی توسط: رنحویار دوکتور محمد پرویز «ترین عباد»

ترینر متخصص جراحی عمومی شفاخانه ولایتی پروان

ممکن است شما دوست داشته باشید