روزنامه ملی انیس

امضای تفاهمنامه همکاری میان وزارت اطلاعات وفرهنگ و هوتل کابل سرینا

سیده مژگان مصطفوی معین مالی ،اداری و گرځندوی وزارت اطلاعات وفرهنگ دیروز تفاهمنامه یی را به هدف تحکیم روابط متداوم کاری و گسترش فعالیت های سیاحتی با مسوول اداره توسعه وانکشاف توریزم افغانستان (هوتل کابل سرینا) امضا کرد.به گزارش خبرنگارآژانس باختر: بربنیاداین تفاهمنامه وزارت اطلاعات وفرهنگ وهوتل کابل سرینا برای حمایت متدوام ازبرنامه های سیاحتی و برنامه های آموزشی انستیتوت توریزم وهوتل داری، آموزش کارمندان هوتل سرینا درانستیتوت ملی توریزم وهوتل داری وحمایت از برنامه های سیاحتی در سطح ملی، منطقه یی وبین المللی وحمایت از برنامه های هوتل کابل سرینا درامربرگزاری نمایشگاه های صنایع دستی، اجرای تیاتر وموسیقی درسطح کشور، همکاری می کنند.  این تفاهمنامه مشترک را پوهنیار سیده مژگان مصطفوی معین مالی اداری وگرځندوی وزارت اطلاعات وفرهنگ وتیموتیوس رئیس هوتل کابل سرینا امضا کردند.

این تفاهمنامه همکاری برا ی پنج سال میان دوطرف قابل تطبیق است.

ممکن است شما دوست داشته باشید