روزنامه ملی انیس

امضای تفاهمنامه تبادل معلومات مالی و اطلاعات میان د افغانستان بانک و اداره لوی څارنوالی

پنجشنبه نهم عقرب محفلی به منظور امضای تفاهمنامه تبادل معلومات  مالی اطلاعات میان د افغانستان بانک و اداره لوی څارنوالی در تالار کنفرانس های د افغانستان بانک برگزار گردید.  در این محفل واحد الله نوشیر سرپرست و معاون د افغانستان بانک، خواجه عبدالحق احمدی معاون لوی څارنوالی در امور مبارزه با فساد اداری، نمایندگان وزارت امور داخله، ریاست امنیت ملی جمع کثیری خبرنگاران از رسانه های مختلف حضور به هم رسانیده بودند. خبرنگار روزنامه ملی انیس از جریان محفل گزارش تهیه نموده است که تقدیم می گردد.

در آغاز واحد الله نوشیر سرپرست و معاون اول دافغانستان بانک طی صحبت گفت:

هدف از برگزاری این برنامه را امضای تفاهمنامه و تبادل معلومات در همکاری و همآهنگی بیشتر میان اداره لوی څارنوالی و د افغانستان بانک میتوان عنوان کرده گفت:

لوی څارنوالی  همواره با این اداره همکاری نموده است و امضای این تفاهنامه می تواند در راستای مبارزه جدی علیه پولشویی تمویل تروریزم وسایر جرایم نقش مهم و اساسی را داشته باشد.

بعداً خواجه عدالحق احمدی معاون لوی څارنوالی در رابطه صحبت نموده گفت:

مبارزه با تمام جرایم به خصوص فساد اداری، تمویل تروریزم و پولشویی در اولویت و محراق توجه لوی څارنوالی قرار دارد.

وی گفت: لوی څارنوالی با توجه به تعهدی که با مردم و نهاد های ملی و بین الملل دارد تلاش کرده است که در تحکیم قانونیت و تأمین عدالت خدمات ناب حقوقی را به مردم ارائه دارد.

معاون لوی څارنوالی در ادامه گفت: ایجاد همآهنگی و همکاری با ادارات در محراق رهبری لوی څارنوالی قرار داشته و این اداره برای رسیدن به اهداف خویش تفاهمنامه های مختلف را با ادارات مختلف به امضا رسانیده است.

احمدی گفت: امضای این
تفاهمنامه را با د افغانستان بانک برای مبارزه مؤثر با فساد اداری در جلوگیری از تمویل تروریزم و پدیده پولشویی خیلی مهم می توان عنوان کرد و برای توانمندی اداره ها در عرصه تبادل معلومات و اطلاعا ت تخنیکی مؤثر تمام خواهد شد.

متعاقباً نثار احمد یوسفزی آمر عمومی مرکز تحلیل معاملات و راپور های مالی د افغانستان بانک در این برنامه اهمیت امضای این تفاهمنامه را تشریک مساعی میان این دو اداره و شناسایی دارایی های ناشی از عواید جرمی عنوان کرده تأکید کرد این همکاری در گذشته نیز میان این دو اداره همچنان وجود داشت این تفاهمنامه در بخش ارائه معلومات و همکاری های تخنیکی به شکل مؤثر و مهم ادامه خواهد داشت.

یوسفزی خاطر نشان ساخته گفت:

تا اکنون ۱۲۱ قضیه مشکوک را کار کرده ایم که تنها ۵۱ قضیه آن در سال جاری به اداره لوی څارنوالی کشور محول شده که در تفاهمنامه می توان جرایم مالی معاملات مشکوک را نیز شناسایی نموده و نظام مالی خود را به گونه شاید و باید آن معیاری و در همآهنگی باسایر سکتور ها سازیم.

در اخیر این محفل پرسشهای از سوی خبرنگاران مطرح گردید که از سوی مسئولان د افغانستان بانک و اداره لوی څارنوالی پاسخ های قناعت بخش ارائه گردید.                (مسعود نوابی)

ممکن است شما دوست داشته باشید