روزنامه ملی انیس

افغانستان ارزیابی های صندوق بین المللی پول را موفقانه سپری کرد

افغانستان توانست برای نخستین باردر ۱۸ سال گذشته برنامه اصلاحات اقتصادی و مالی را درشش دورارزیابی های صندوق بین المللی پول موفقانه سپری کند.

به گزارش آژانس باختر  هیئت افغانستان به ریاست محمد همایون قیومی سرپرست وزارت مالیه با هیئت صندوق بین المللی پول دردبی دیدار کرد.

هیئت افغانستان وگروه تخنیکی صندوق بین المللی پول دریک هفته برنامه تسهیلات اعتباری را مورد بحث قراردادند.

دراین بحث شاخص های حکومت افغانستان در بخش های اصلاحات اقتصادی ، مدیریت و اصلاح بخش مالی ، اصلاحات بانکی ، جمع آوری عواید  مدیریت موثر اقتصاد بزرگ رشد اقتصادی ، مبارزه علیه فساد دستیابی به پیشرفت در شرایط چالش برانگیز و دیگر شاخص ها مورد ارزیابی قرارگرفت.

درنتیجه هیئت صندوق بین المللی پول از پیشرفت های افغانستان ابراز رضایت کرد و افغانستان توانست دراجرای شاخص های مورد نظر ارزیابی ها را موفقانه سپری کند.

ممکن است شما دوست داشته باشید