روزنامه ملی انیس

افزایش کشت و تولید مواد مخدر نگرانی های کشورهای جهان را فزونی می بخشد

براساس بررسی و ارزیابی هایی که از طریق دفتر مبارزه علیه کشت و تولیدمواد مخدر سازمان ملل متحد صورت گرفته اعلام شده است که اضافه از ۷۹ درصد مردم مناطق کم بضاعت که تحت شرایط بد امنیتی قرار دارند به کشت کوکنار یاخشخاش زیادتر مصروف این موضوع درحالی بیان می گردد که بنابر عقیده تحلیلگران، بازهم خلاف انتظار، با تمام فعالیت های پیشگرنده نهادهای مسئول مبارزه علیه کشت و قاچاق موادمخدر زمین های زیادتری زیر کشت خشخاش قرار می گیرد که عوامل موثر در این راستا همانا عدم تطبیق پروژه ها وکمک برای دهقانان وزارعان به خاطر کشت بدیل  ومساعد ساختن بدیل معیشت برای زارعانی که از کشت خشخاش دست می کشند در قریه ها وولسوالی ها باید وانمود ساخت.

عدم تطبیق برنامه ها و پروژه ها وکوتاهی در همکاری همه جانبه با دهقانان با این همه امکاناتی که از طریق کمک کشورهای خارجی جهت جلوگیری از کشت خشخاش و مبارزه علیه تولید و قاچاق مواد مخدر مساعد گردیده است، اما نه تنها از گسترش و افزایش کشت خشخاش تاثیر منفی وارد کرده، بلکه بی اعتباری و عدم اعتماد نسبت به مسئولان مبارزه علیه مواد مخدر و حتی نهادهای دولتی را در میان مردم نیز افزایش بخشیده است.

گفتنی است که زنگ خطر گسترش کشت خشخاش از جانب دفتر مبازره علیه مواد مخدر سازمان ملل متحد در  حالی به صدا در می آید که مسئولان وزارت مبارزه با موادمخدر و نهادهای مسئول در افغانستان در این راستا از افزایش کشت کوکنار تذکار به عمل می آورند.

در چنین روال بررسی های به عمل آمده ولایات هلمند، قندهار، نمیروز، فراه، بدخشان وکندز به خصوص ولسوالی هایی که مخالفان مسلح دولت در آن حاکمیت دارند، حاکی از آنست که گسترش کشت خشخاش از ولسوالی های هلمند در سال روان پا فراتر نهاده به یک تعداد از ولسوالی های ولایات همجوار سمت غرب به خصوص فراه و نمیروز را نیز متاثر ساخته است، چنانکه گفته می شود امسال زمین های زراعتی زیادتری در این ولایات نیز تحت کشت خشخاش قرار گرفته است.

آگاهان امور تاکید دارند که هرگاه تدابیر موثر و همه جانبه برای جلوگیری از کشت خشخاش در ولایاتی که نا امنی در آن به صورت نسبی حکمفرمایی دارد آغاز نگردد، امکان دارد دامنه گسترش این پدیده مرگ آور در روال افزایش را به صورت گسترده تر به پیماید و باردیگر هشدار سازمان ملل متحد را مبنی بر افزایش کشت و تولید مواد مخدر در افغانستان نسبت به سایر کشورهای تولید کننده مواد مخدر همراه داشته باشد.

بنابر عقیده تحلیلگران بهترین راه و شیوه جلوگیری و کاهش افزایش کشت خشخاش در افغانستان، عملی ساختن تعهدات مسئولان مبارزه با موادمخدر مبنی بر همکاری با دهقانان و زارعان با ایجاد کشت بدیل بوده می تواند، به شرط آنکه وعده های مسئولان در عمل پیاده گردد و کمک هایی که از کشورهای خارج و سازمان ملل متحد به خاطر کاهش کشت و قاچاق مواد مخدر به افغانستان سرازیر می گردد  در همین راستا به مصرف برسد و دهقانان از آن برای کشت بدیل استفاده کنند، در غیر آن انتظار ارائه ارقام بزرگتر تولید مواد مخدر در افغانستان وهشدار های دیگر از جانب دفتر مبارزه با موادمخدر سازمان ملل متحد را از ازدیاد کشت و تولید موادمخدر وزیر کشت قرار گرفتن زمین های زیادتر را در اطراف مناطقی که در آن کشت خشخاش افزایش یافته نیز مشاهده نمود.

زیرا مواد مخدر و بدامنی ها با هم ارتباط مستقیم می داشته باشند، یعنی هرقدر که کشت، تولید و قاچاق مواد مخدر افزایش یابد، به همان پیمانه ومساعد شدن خریداری و تهیه وسایل وجنگ افزار از پول موادمخدر بدامنی ها و گسترش جنگ نیز فزونی حاصل می کند.

چراکه محصولات موادمخدر بهترین منبع اکمال جنگ افزار برای گروه های مخالف دولت از جمله طالبان گفته می شود، به همین جهت افراد گروپ های مسلح مخالف تلاش دارند با راه اندازی ناآرامی ها و بدامنی ساحات زیادتری را تحت حاکمیت خود قرار دهند و در آن مناطق با استفاده از سلاح و قدرت خویش زارعان را وادار به تحت کشت قراردادن زمین های زراعتی را به کشت خشخاش وادار سازند تا از حاصل تریاک بازهم تنور جنگ را گرم نگهدارند و فعالیت های خود را گسترش دهند.

براساس تحلیل کارشناسان با گسترش وافزایش حاصلات کشت خشخاش، علاوه برآنکه گروپهای مسلح مخالف دولت از پول آن جنگ افزار می خرند و فعالیت های خود را زیادتر می سازند، زمینه مرگ و میر جوانان بالاثر عمل اعتیاد به مواد مخدر در افغانستان و سایر کشورهای جهان نیز فزونی پیدا می کند و برنگرانی های مردم و جهانیان نیز می افزاید.

نوری هروی

ممکن است شما دوست داشته باشید