روزنامه ملی انیس

افراطیت بلای خانمانسوز جوامع اسلامی

عدم پذیرش برخی از اصول پلورالیزم فلسفی ازجانب اسلام دلیلی بر تشویق افراطیت نمیتواند باشد بلکه این تفاوت از باب تفاوت اصولی و اعتقادی میان اسلام و دیگران است نه بستری برای تعامل با دیگران.

مواردی وجود دارد که اسلام معامله بر سر آنهارا نمی پذیرد ولی این موجب اصطکاک نمیگردد برای اینکه هردینی نسبت به اهداف اصلی خویش حساس بوده و برای آن جدیت به خرج می دهد، به هر صورت هستند تعدادی از سازمان ها و گروه های مشخص برهم زننده ثبات که میخواهند افراطیت را در جامعه و مدارس دینی ترویج و به این ترتیب بتوانند به آسانی به اهداف نا میمون شان دسترسی پیدا کنند.

عوامل بیرونی روشنی وجود دارد که یک طیفی از مسلمانان را بصورت واکنشی وادار به نشان دادن عکس العمل افراطی می‏نماید و درکنار آن شرایط داخلی هم به عنوان مضاف برعلت بر این عکس العمل ها کمک میکند ولی این امر نشان دهندۀ روند کلی شریعت را نشان نمی دهد.

اسلام از یک گستردگی افقی درجهان برخوردار است، در‏حالیکه افراطیت موجود میان مسلمانان بصورت عمودی بوده و از اکثریت مسلمانان نمایندگی نمی کند بل این گروه های تروریستی اند که با سوء استفاده از مفاهیم دینی میخواهند به افراطیت دامن بزنند.

گروه های افراطی مثل طالب و داعش بصورت نظری با شکستن روش شناسی شریعت اسلامی در استفاده از نصوص می پردازند و این امر نمایانگر این است که شریعت اسلامی بصورت اصلی اش تأییدکننده این اعمال نمی باشد زیرا برای گروه های افراطی، اسلام بصورت یک وسیله مورد استفاده قرار می گیرد و باید میان رهبران و سربازان شان تفکیک نمود اولی ها از اسلام استفاده ابزاری میکنند درحالیکه سربازان به افراطیت باور دارند و بصورت تلقینی این باور برای شان إلقا شده است.

پس دانشمندان و سیاستمداران مسلمان میتوانند این معضل را تا‏حدی حل نمایند مشروط براینکه تلاش نمایند تا چهرۀ واقعی و درخور قبولی از اسلام برای مسلمانان و بشریت نشان داده شود درغیر آن مبارزه از بیرون، آتش کین این گروه ها را مشتعل ترخواهد ساخت پس مسئولیت انسانی و وجدانی همه ما از عالم دین گرفته تا استاد پوهنتون و معلمین مکاتب، بزرگان و متنفذین و نهادهای مدنی و اجتماعی در جامعه است تا جلو گسترش و نفوذ افراطیت ، تندروی و نفاق و شقاق را گرفته و از نفوذ و گسترش افراطیت و تندروی که از اهداف شوم دشمنان اسلام است در کشور و مدارس و مساجد جلوگیری نماییم زیرا دین مبین اسلام دین اخلاق، اعتدال و ارزش های والا است که بشریت را میخواهد به طرف خوشبختی رهنمون نماید برعکس دشمنان دین مبین اسلام و انسانیت ( گروه های تروریستی) و حامیان تفکر و راه های افراطگرایانه آنان هر آن در صدد آنند تا چگونه بتوانند ضربه به حیات اجتماعی و سیاسی کشور و ارزش های دینی و مذهبی مان تحت عناوین جهاد و اسلام و استفاده ابزاری ازین مفاهیم وارد نمایند که خوشبختانه اکنون بیشتر از قبل مردم ما به چهره های وحشی  غیر انسانی و غیر اسلامی دشمنان واقف و آگاه بوده و فریب شان را نخواهند خورد.

عمران

ممکن است شما دوست داشته باشید